Prašome palaukti, dokumentas apdorojamas...
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831
redakcija)
ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui, vežimui, apdorojimui, taip pat reikalavimus produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas, papildomus biologinių ir pavojingųjų atliekų (įskaitant alyvos atliekų) tvarkymo reikalavimus, prekybos atliekomis ir tarpininkavimo organizuojant atliekų naudojimą ar šalinimą ypatumus, reikalavimus atliekų naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui, atliekų apskaitos ir tvarkymo dokumentų saugojimo tvarką.
2. Taisyklės netaikomos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme numatytais atvejais.
3. Taisyklės skirtos Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų 5 priede, įgyvendinimui užtikrinti.
4. Taisyklės taikomos atliekų turėtojams, atliekų tvarkytojams ir produktų platintojams.
5. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
5.1. biologinės atliekos – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos (šakos, lapai, žolė), namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos įstaigų maisto ir virtuvės atliekos ir panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių. Joms nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, nuotekų dumblas, natūralių audinių, popieriaus ir kartono, medienos atliekos;
5.2. biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos, popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos;
5.3. gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;
5.4. iš dalies stabilizuotos atliekos – atliekos, kurių pavojingosios sudedamosios dalys po stabilizavimo išlieka pavojingos ir trumpuoju, vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu gali patekti į aplinką;
5.5. įmonė Taisyklėse apibrėžiama kaip fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai;
5.6. kietinimas – fizinio atliekų būvio keitimas naudojant priedus, bet nepakeičiant tų atliekų cheminių savybių;
5.7. pavojingoji medžiaga – medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), I priedo 2–5 dalyse nustatytus priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijus;
5.8. pereinamieji metalai – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami skandis, vanadis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, hafnis, volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas taip pat šių metalų junginiai;
5.9. polichlorintieji bifenilai ir polichlorintieji terfenilai (PCB) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. 473 „Dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ apibrėžti PCB;
5.10. produktų platintojas – Taisyklėse apibrėžiamas kaip įmonė, Atliekų tvarkymo įstatyme įpareigota priimti vartotojų atiduodamas produktų atliekas (pavyzdžiui, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių atliekas), kurios veikla nesusijusi su atliekų tvarkymu;
5.11. stabilizavimas – atliekų sudedamųjų dalių pavojingumo mažinimas, kol pavojingosios atliekos tampa nepavojingosiomis;
5.12. sunkieji metalai – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami stibis, arsenas, kadmis, chromas (VI), varis, švinas, gyvsidabris, nikelis, selenas, telūras, talis ir alavas, taip pat šių metalų junginiai;
5.13. žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos), miškininkystės atliekos;
5.14. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.
6. Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.
7. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Šis punktas netaikomas komunalinių atliekų turėtojams, atliekas tvarkantiems savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.
8. Kūno dalys ir organai, išskyrus kraujo paketus ir konservuotą kraują (atliekų sąrašo kodas 18 01 02), gali būti tvarkomi tik Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šias atliekas pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo deginant turi perduoti atliekų tvarkymo įmonei, tik turinčiai teisę tvarkyti šias atliekas Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant.
9. Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį (toliau – Lydraštis), kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų sąrašą (Taisyklių 1 priedas) ir svoris, atliekų perdavimo data. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos taisyklės), vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).
10. Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, Taisyklių 9 punkte nurodytą dokumentą atliekų turėtojui privalo išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS.
11. Atliekas apdorojanti įmonė turi turėti Taisyklių 9 punkte nurodyto dokumento antrą egzempliorių arba jo kopiją. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, iš kurio atliekas apdorojanti įmonė gavo atliekas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS.
12. Komunalinių atliekų perdavimą patvirtinantis dokumentas gali būti galiojanti sutartis su savivaldybe ar su savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumokėjimo dokumentas ar kitas dokumentas, nurodytas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse. Šiam dokumentui netaikomi Taisyklių 9–11 punktų reikalavimai.
121. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), vykdydamas pavojingųjų ir (ar) padangų atliekų tvarkymo reikalavimų patikrinimus, kiekvieną kartą patikrina, ar pavojingųjų ir (ar) padangų atliekų surinkėjas ir (ar) vežėjas, ir (ar) apdorotojas yra apdraudęs savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.
 
II SKYRIUS
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS
 
13. Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.
14. Atliekų turėtojai komunalines atliekas (pvz., buityje, įmonėse, sodo bendrijose, ūkiuose ir kitur susidariusias) privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.
15. Įmonė, dalyvaudama savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ar bendradarbiaudama su teisėtai veikiančiais atliekų tvarkytojais, turi užtikrinti jos gamybos ir kitos ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų rūšiavimą, laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, ir atliekų perdavimą atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.
16. Įmonė, turinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės), nustatyta tvarka išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės), nustatyta tvarka išduotą Taršos leidimą (toliau kartu – Leidimas), šiame Leidime nurodytas gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir perduoti atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.
17. Turinčios Leidimą įmonės, kurių veikloje susidarė atliekų, kurių tvarkymas nėra nustatytas Leidime (t. y. atliekų susidarymas nėra tiesiogiai susijęs su gamybos procesu ir jos susidaro nereguliariai (remonto metu, biuro įrangos keitimo ir priežiūros metu ir t. t.), ir įmonės, kurioms nereikia gauti Leidimo, susidariusias gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir tvarkyti vadovaujantis šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
 
III SKYRIUS
ATLIEKŲ LAIKINASIS LAIKYMAS
 
18. Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus.
19. Įmonė, dėl kurios veiklos susidaro atliekų, nelaikoma atliekas tvarkančia įmone, jeigu šios atliekos iki jų surinkimo laikinai laikomos jų susidarymo vietoje, kaip nurodyta šių Taisyklių 18 punkte.
20. Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių.
21. Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui.
22. Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikyti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus gali įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme tokiai veiklai vykdyti nustatytus reikalavimus, kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – Registras) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registro tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra užregistravusi Registre.
 
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRODUKTŲ PLATINTOJAMS, PRIIMANTIEMS VARTOTOJŲ ATIDUODAMAS PRODUKTŲ ATLIEKAS
 
23. Produktų platintojai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos produktų atliekos (pvz., elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekos) bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.
24. Produktų platintojai nelaikomi atliekų tvarkytojais, jei priimtas vartotojų atiduodamas produktų atliekas laikinai laiko jų priėmimo vietoje ne ilgiau kaip šešis mėnesius.
25. Iš vartotojų priimtas produktų atliekas produktų platintojai privalo perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui ar atiduoti jas atitinkamų produktų gamintojui ar importuotojui. Iš vartotojų priimtas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas produktų platintojai gali nemokamai pristatyti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
26. Produktų platintojai priimtas pavojingųjų produktų atliekas gali patys pristatyti apdorojančiai įmonei, jei atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių reikalavimus, taikomus pavojingųjų atliekų ir pavojingų krovinių vežimui.
27. Produktų platintojai turi apskaityti priimtas produktų atliekas priimtų produktų atliekų apskaitos žurnale, kuriame turi būti nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, gamintojas ir importuotojas, kuriam perduodamos atliekos (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas).
28. Priimtų produktų atliekų kiekis apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Po produktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui ar gamintojui ir importuotojui įrašas žurnale turi būti padarytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
29. Jei produktų atliekos priimamos rečiau kaip kartą per savaitę, priimtų produktų atliekų kiekis registruojamas iš karto po produktų atliekų priėmimo.
30. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarka turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, apskaitos žurnalo saugojimo (pildymo) vieta.
31. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas atliekų priėmimo vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.
32. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami ir patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.
 
V SKYRIUS
ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS
 
33. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.
34. Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.
34. Pavojingąsias ir (ar) padangų atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.
35. Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės), nustatyta tvarka. Surinkti ir (ar) vežti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir (ar) vežimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.
35. Įmonės, kurios vykdo Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas veiklas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingųjų atliekų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Šias veiklas gali vykdyti tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už šių veiklų vykdymą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.
36. Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai.
37. Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius:
37.1. žmonių sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 03*, 18 01 02) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;
37.2. gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodas 18 02 02*) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;
37.3 žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;
37.4. pavojingąsias atliekas (išskyrus Taisyklių 37.1 ir 37.2 punktuose nurodytas atliekas) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;
37.5. kitas Taisyklių 37.1–37.4 punktuose nenurodytas atliekas – ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo.
37. Atliekas surenkanti ir (ar) vežanti įmonė surinktas ir (ar) vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius:
37.1. žmonių sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 03*, 18 01 02) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;
37.2. gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodas 18 02 02*) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;
37.3 žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;
37.4. pavojingąsias atliekas (išskyrus Taisyklių 37.1 ir 37.2 papunkčiuose nurodytas atliekas) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;
37.5. kitas Taisyklių 37.1–37.4 papunkčiuose nenurodytas atliekas – ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo.
38. Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).
39. Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių rūšiuojamąjį surinkimą vykdanti įmonė privalo sverti surinktas atliekas savivaldybių nurodytoje vietoje, prieš pristatant atliekas į atliekų apdorojimo įrenginius. Savivaldybių nurodytose vietose svarstyklės turi būti metrologiškai patikrintos.
40. Atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma turėti Lydraštį. Šis reikalavimas netaikomas tarpvalstybiniams atliekų vežimams. Tarpvalstybiniams atliekų vežimams taikomi 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimai.
41. Atliekų siuntėjas – asmuo, atliekų tvarkytojui perduodantis atliekas, kurių vežimui rengiamas Lydraštis. Atliekų siuntėju gali būti atliekų darytojas, atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veiklą vykdanti įmonė, tarpininkas ar prekiautojas atliekomis, kurie fiziškai įsigyja atliekas, išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 67 punkte. Atliekų surinkėjas ar vežėjas, kuris vykdo tik atliekų surinkimo ar vežimo veiklą, nelaikomas atliekų siuntėju.
42. Kai atliekų siuntėjas ir atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojai, kurie vadovaudamiesi Apskaitos taisyklėmis vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudodamiesi GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų siuntėjas:
42.1. atliekų siuntėjas, planuojantis vežti atliekas, įskaitant ir atliekų vežimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų tvarkymo įrenginį, kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodant jame planuojamų vežti atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar importuotos atliekos), atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas vežti atliekų kiekis nenurodomas. Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose (MA/MBA) apdorotos, netinkamos naudoti atliekos vežamos į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, 1 darbo dienos terminas iki atliekų vežimo netaikomas;
42.1. atliekų siuntėjas, planuojantis vežti atliekas, įskaitant ir atliekų vežimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų tvarkymo įrenginį, kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodant jame planuojamų vežti atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar importuotos atliekos), atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Siuntėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. Planuojamas vežti atliekų kiekis nenurodomas. Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose (MA/MBA) apdorotos, netinkamos naudoti atliekos vežamos į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, 1 darbo dienos terminas iki atliekų vežimo netaikomas;
42.2. apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – RAAD), iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama vežti atliekas, atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;
42.2. apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;
42.2. apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas AAD, atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;
42.3. likus 1 darbo dienai iki atliekų vežimo, Lydraščio duomenų (pvz., atliekų vežėjo duomenų) koregavimas galimas, tačiau atliekų siuntėjui pakeitus planuojamų vežti atliekų kodus, pavadinimus ir (ar) atliekų vežimo datą, prasitęsia 1 darbo dienos terminas iki galimo atliekų išvežimo;
42.4. prieš atliekų vežimą atliekų siuntėjas privalo Lydraštyje nurodyti kiekvienos perduodamos atliekos svorį, taros svorį (pvz., tuščio konteinerio) ir, jeigu vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašu, pavirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, išrašomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas, – transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“). Jeigu atliekos vežamos geležinkeliais, atliekų siuntėjas šį atliekų vežimo būdą nurodo GPAIS prieš atliekų vežimą. Atliekos negali būti vežamos, kol Lydraštis neturi būsenos „Vykdomas vežimas“;
42.5. apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir RAAD, jeigu RAAD numatė vykdyti vežamų atliekų kontrolinį svėrimą;
42.5. apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir AAD, jeigu AAD numatė vykdyti vežamų atliekų kontrolinį svėrimą;
42.6. RAAD pareigūnas gali atlikti kontrolinį vežamų atliekų svėrimą. Sustabdžius atliekas vežančią transporto priemonę prieš pradedant kontrolinį atliekų svėrimą RAAD pareigūnas informuoja atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytą atsakingą asmenį naudodamasis Lydraštyje nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu). Kontrolinis atliekų svėrimas vykdomas ir nepavykus susisiekti su Lydraštyje nurodytu atsakingu asmeniu. RAAD pareigūnas kontrolinio svėrimo rezultatus svėrimo metu pažymi Lydraštyje GPAIS:
42.6.1. jeigu RAAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi (didesnis ar mažesnis) 10 proc. ribose arba lygus atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytam atliekų kiekiui, atliekos toliau vežamos atliekų gavėjui;
42.6.2. jeigu RAAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi daugiau (didesnis ar mažesnis), negu leistina 10 proc. paklaida, ar RAAD pareigūnas nustato aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, RAAD pareigūnas privalo atšaukti atliekų vežimą, atliekos nebegali būti vežamos atliekų gavėjui, jos grąžinamos atliekų siuntėjui ne vėliau, kaip kitą darbo dieną;
42.6. AAD pareigūnas gali atlikti kontrolinį vežamų atliekų svėrimą. Sustabdžius atliekas vežančią transporto priemonę prieš pradedant kontrolinį atliekų svėrimą AAD pareigūnas informuoja atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytą atsakingą asmenį naudodamasis Lydraštyje nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu). Kontrolinis atliekų svėrimas vykdomas ir nepavykus susisiekti su Lydraštyje nurodytu atsakingu asmeniu. AAD pareigūnas kontrolinio svėrimo rezultatus svėrimo metu pažymi Lydraštyje GPAIS:
42.6.1. jeigu AAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi (didesnis ar mažesnis) 10 proc. ribose arba lygus atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytam atliekų kiekiui, atliekos toliau vežamos atliekų gavėjui;
42.6.2. jeigu AAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi daugiau (didesnis ar mažesnis), negu leistina 10 proc. paklaida, ar AAD pareigūnas nustato aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, AAD pareigūnas privalo atšaukti atliekų vežimą, atliekos nebegali būti vežamos atliekų gavėjui, jos grąžinamos atliekų siuntėjui ne vėliau, kaip kitą darbo dieną;
42.7. atliekų vežimo metu naudodamasis GPAIS vežimą gali atšaukti atliekų gavėjas arba RAAD pareigūnas;
42.7. atliekų vežimo metu naudodamasis GPAIS vežimą gali atšaukti atliekų gavėjas arba AAD pareigūnas;
42.8. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;
42.9. apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;
42.10. atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą;
42.11. apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;
42.12. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalai automatiškai užpildomi Lydraščio duomenimis;
42.13. Lydraštį galima atsispausdinti.
43. Lydraštis nepildomas, kai atliekų surinkėjas netiesiogiai (pvz., mišrių komunalinių atliekų vežimo atveju; atliekų surinkamo apvažiavimo būdu iš gyventojų, produktų platintojų, pakuočių pardavėjų atveju) gautas atliekas iš atliekų turėtojų, kurie neprivalo turėti rašytinės formos sutarties dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, veža atliekas apdorojimui.
44. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, nevykdo atliekų susidarymo apskaitos, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų gavėjas:
44.1. atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, formuoja Lydraštį ir jame nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas;
44.1. atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, formuoja Lydraštį ir jame nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Gavėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas;
44.2. apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų vežėjas;
44.3. iki atliekų vežimo atliekų gavėjas gali koreguoti Lydraščio duomenis (pvz., atliekų vežėjo duomenis);
44.4. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;
44.5. atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas automatiškai užpildomas Lydraščio duomenimis;
44.6. atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtinęs atliekų gavimą, privalo atspausdinti Lydraštį ir pateikti jį atliekų siuntėjui el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.
45. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo apskaitą naudodamasis GPAIS, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS, Lydraštį, naudodamasis GPAIS, rengia atliekų siuntėjas arba gavėjas:
45.1. jeigu Lydraštį formuoja atliekų gavėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas ir atliekų vežėjas;
45.1. jeigu Lydraštį formuoja atliekų gavėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas. Gavėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas ir atliekų vežėjas;
45.2. jeigu Lydraštį formuoja atliekų siuntėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų perduoti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;
45.2. jeigu Lydraštį formuoja atliekų siuntėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų perduoti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Siuntėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;
45.3. iki atliekų vežimo atliekų siuntėjas gali koreguoti Lydraščio duomenis (pvz., atliekų vežėjo duomenis, požymį dėl atliekų svėrimo);
45.4. jeigu atliekų siuntėjas sveria perduodamas atliekas, prieš atliekų vežimą, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje jis nurodo kiekvienos pasvertos atliekos kiekį;
45.5. atliekos negali būti vežamos, kol atliekų siuntėjas GPAIS Lydraščiui nesuteikė būsenos „Vykdomas vežimas“;
45.6. apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;
45.7. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;
45.8. apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;
45.9. atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą;
45.10. apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;
45.11. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo atliekų susidarymo apskaitos žurnalas ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas automatiškai užpildomi Lydraščio duomenimis;
45.12. Lydraštį galima atsispausdinti.
46. Fiziniai asmenys, vežantys savo buityje susidarančias atliekas, Lydraščio pildyti neprivalo.
47. Jei atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, atliekų gavėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodamasis GPAIS ar kitomis priemonėmis, apie tai turi informuoti atliekų siuntėją ir RAAD, kurio teritorijoje yra atliekų siuntėjas.
47. Jei atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, atliekų gavėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodamasis GPAIS ar kitomis priemonėmis, apie tai turi informuoti atliekų siuntėją ir AAD.
48. Jeigu atliekų gavėjas atliekų nepriima, siuntėjas privalo priimti atgal grąžintas atliekas ir tvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka.
481. Savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą, išskyrus teritorijas (kaimiškąsias gyvenvietes, vienkiemius, mažus miestelius ar kitas teritorijas), kuriose vykdyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą ekonomiškai nenaudinga ar techniškai neįmanoma. Savivaldybės privalo aprūpinti gyventojus Taisyklių 49 punkto reikalavimus atitinkančiomis talpomis, užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą. Teritorijose, kur organizuotas namų ūkių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimas, gyventojai privalo atskirai surinkti namų ūkiuose susidarančias maisto ir virtuvės atliekas ir atiduoti jas tvarkyti savivaldybės nustatyta tvarka.
49. Atliekų siuntėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad Lydraščiuose pateikta informacija būtų teisinga.
49. Atliekų siuntėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad Lydraščiuose pateikta informacija būtų teisinga.
Neteisingai užpildžius Lydraštį Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka ir jį patvirtinus (pvz., nurodžius per didelį ar per mažą atliekų kiekį ar ne tą atliekų kodą), galima ištaisyti klaidą užpildant naują Lydraštį ir be realaus atliekų kiekio grąžinimo Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka grąžinti atliekas. Lydraščio pastabų skiltyje nurodydamas neteisingai užpildyto Lydraščio numerį ir atitinkamai „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą perduodamų atliekų kiekį“ arba „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą atliekų kodą“.
 
VI SKYRIUS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS
 
50. Atliekų apdorojimas apima atliekų naudojimą ir (ar) šalinimą, įskaitant atliekų paruošimą naudoti ir (ar) šalinti, pvz., ardymą, išmontavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, atskyrimą, maišymą ir kt.
51. Atliekų apdorojimo veiklų sąrašas nurodytas Taisyklių 2 priede. Atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis, laikomas galutiniu atliekų tvarkytoju.
52. Atliekų apdorojimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas apdorojančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.
53. Įmonės, kurios šalina ir (ar) naudoja pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją, išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, ir apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant šią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.
53. Įmonės, kurios apdoroja pavojingąsias ir (ar) padangų atliekas, turi apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant šią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.
54. Eksploatuoti sąvartynus, apdoroti pavojingąsias atliekas, deginti atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių darbuotojai yra išklausę atitinkamus atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą:
54.1. eksploatuoti sąvartynus gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių vadovai ir jų paskirti kiti už sąvartynų eksploataciją atsakingi darbuotojai yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;
54.2. apdoroti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už pavojingųjų atliekų apdorojimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;
54.3. deginti atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už atliekų deginimo įrenginių eksploataciją ir kontrolę, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.
55. Atliekas apdorojanti įmonė privalo užtikrinti, kad atliekos bus apdorotos nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.
56. Įmonė, atliekanti atliekų apdorojimą, ir įmonė, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikanti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, privalo turėti Leidimą.
57. Įmonės turi teisę be Leidimo savo ūkinės veiklos metu susidarančias nepavojingąsias atliekas šalinti arba naudoti gamybos vietoje, jei ši veikla įrašyta į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje pateiktą veiklos rūšių, kurioms netaikomas reikalavimas turėti leidimo dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“, sąrašą.
58. Atliekas galima šalinti nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, jeigu jų negalima perdirbti ar kitaip panaudoti.
59. Atliekų šalinimo sąvartynuose tvarka, atliekų priėmimo kriterijai (įskaitant draudžiamų šalinti sąvartyne atliekų sąrašą) nustatyti Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.
 
VII SKYRIUS
PAPILDOMI BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REIKLAVIMAI
 
60. Viešbučiai, moteliai, restoranai ir kitos viešojo maitinimo įstaigos, maisto gamybos ir prekybos įmonės turi vykdyti biologinių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, nemaišyti su kitomis atliekomis, neužteršti jų pavojingomis medžiagomis ir užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą.
61. Savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų, ir gali užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą kitose teritorijose, kuriose vykdyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą ekonomiškai naudinga ar techniškai įmanoma. Savivaldybės privalo aprūpinti gyventojus Taisyklių 62 punkto reikalavimus atitinkančiomis talpomis, užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą. Teritorijose, kur organizuotas namų ūkių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimas, gyventojai privalo atskirai surinkti namų ūkiuose susidarančias maisto ir virtuvės atliekas ir atiduoti jas tvarkyti savivaldybės nustatyta tvarka.
62. Atskirai surinktos biologinės atliekos (išskyrus žaliąsias atliekas) gali būti laikinai laikomos tik uždarose, nerūdijančiose, vandens nesugeriančiose ir nepraleidžiančiose, atliekų ir klimato poveikiui atspariose talpose, kurios užtikrintų apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių ir pan. Iš tokių talpų neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės ir pan.
63. Komunalinės, gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančios biologiškai skaidžios atliekos turi būti tvarkomos pirmenybę teikiant kompostavimui arba biodujų gamybai ir likutinio substrato kompostavimui.
64. Biologinių atliekų turėtojai susidariusias ir išrūšiuotas biologines atliekas turi perdirbti (pavyzdžiui, kompostuojant, apdorojant anaerobiniu būdu įrenginiuose), kitaip panaudoti (pavyzdžiui, energijai gauti) laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas atliekų tvarkytojui ar šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei, jei atliekos priskiriamos šalutiniams gyvūniniams produktams.
65. Žaliųjų (sodų, parkų ir želdynų tvarkymo) atliekų turėtojai šias atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir apdoroti kompostavimo įrenginiuose patys arba perduoti jas tokių atliekų apdorojimo įmonei.
66. Gyventojai gali tvarkyti biologines atliekas vadovaudamiesi „geros kaimynystės“ principu, pavyzdžiui, gali atiduoti biologines atliekas kitiems fiziniams asmenims, turintiems atitinkamus biologinių atliekų apdorojimo įrenginius (pavyzdžiui, kompostavimo konteinerius (dėžes).
 
VIII SKYRIUS
PREKIAUTOJAI ATLIEKOMIS IR TARPININKAI
 
67. Prekiautojais atliekomis ir tarpininkais gali būti įmonės, neįsigyjančios atliekų fiziškai.
68. Prekiautojo atliekomis ir tarpininko veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme Prekiautojui atliekomis ir tarpininkui nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.
 
IX SKYRIUS
ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS
 
69. Atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, įskaitant įmones, kurios paruošia atliekas naudoti ar šalinti, privalo turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma (Taisyklių 3 priedas) turi būti užpildyta pagal Taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytas pildymo instrukcijas.
70. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą turi patvirtinti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Atliekas naudojanti ir šalinanti įmonė privalo laikytis atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente apibrėžtų visų atliekų priėmimo, laikymo, naudojimo, šalinimo, aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės operacijų
71. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas yra neatsiejama Leidimo dalis ir pateikiamas kartu su paraiška Leidimui gauti. Jeigu pasikeičia Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiami duomenys, nekeičiantys Leidimo sąlygų, keičiamas tik Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, neteikiant paraiškos Leidimui keisti. Leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente raštu informuoti Agentūrą apie pasikeitusius duomenis ir pateikti atnaujintą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Agentūra per 10 darbo dienų nuo atnaujinto Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento gavimo dienos raštu kreipiasi į leidimo turėtoją informuodama apie priimtą sprendimą dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento suderinimo arba nurodydama pašalinti nustatytus jame trūkumus.
72. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente gali būti pateikiama ne visa reikalaujama informacija, jei atliekas paruošianti naudoti ar šalinti, naudojanti ar šalinanti įmonė atitinkama veikla neužsiima.
 
IX SKYRIUS
ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS
 
69. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (toliau – techninis reglamentas) rengiamas pagal Taisyklių 3 priede pateiktą pavyzdinę formą, kuri turi būti užpildyta vadovaujantis Taisyklių 8 priede pateikta techninio reglamento rengimo instrukcija. Kiekvienam Leidimui rengiamas atskiras techninis reglamentas. Jei vienas Leidimas išduotas daugiau nei vienai atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei, techniniame reglamente nurodomos kiekvienos atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės atliekų tvarkymo operacijos ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, aprašomas atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių atsakomybės pasidalijimas. Techniniame reglamente turi būti pateikta informacija, susijusi su įmonės vykdoma atliekų apdorojimo veikla.
70. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano priemonių (toliau – veiklos nutraukimo priemonės) įgyvendinimo pradžios turi raštu pranešti AAD apie veiklos nutraukimo priemonių įgyvendinimo pradžią. Apie veiklos nutraukimo priemonių įgyvendinimo pabaigą atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi pranešti AAD ne vėliau kaip po 3 darbo dienų nuo veiklos nutraukimo priemonių įgyvendinimo pabaigos. Gavęs informaciją apie veiklos nutraukimo priemonių, įgyvendinimo pabaigą, AAD patikrina, ar tinkamai įgyvendintos suderintame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytos priemonės, ir surašo patikrinimo aktą, jo išspausdintą kopiją ar elektroninio dokumento išrašą ar nuorašą persiunčia Agentūrai.
71. Techninis reglamentas pateikiamas kartu su paraiška gauti Leidimą TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatyta tvarka. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo pranešti raštu Agentūrai apie bet kokius planuojamus veiklos, nurodytos techniniame reglamente, pakeitimus ir pateikti atnaujintą techninį reglamentą.
72. Parengtas naujas ar atnaujintas techninis reglamentas kartu su paraiška gauti ar pakeisti Leidimą ar su prašymu patikslinti Leidimą ar Leidimo rekvizitus arba atnaujintas techninis reglamentas, jeigu keičiami tik jame pateikti duomenys, teikiamas Agentūrai per e. pristatymo sistemą el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus, kai nėra techninių galimybių taip pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas techninis reglamentas teikiamas 2 egzemplioriais popieriniu formatu (susegtas ar surištas) ir skaitmeninėje laikmenoje. Teikiant dokumentus elektroniniu formatu, techninis reglamentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti techninį reglamentą teikiantį asmenį. Techninis reglamentas turi būti pateiktas *.pdf arba *.tif formatu ir *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods (pasirinktinai) formatu. Agentūra, vertindama paraišką gauti ar pakeisti Leidimą, vertina ir techninį reglamentą.
721. Jei atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo turėti laidavimo draudimo sutartį, banko garantiją ar maksimaliąją hipoteką, nurodytą Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje (toliau – prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas), kartu su Taisyklių 72 punkte nurodytais dokumentais Agentūrai pateikiama prievolių įvykdymo sumos apskaičiavimo forma, užpildyta pagal Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo 4 priede pateiktą pavyzdinę formą, (toliau – apskaičiavimo forma).
722. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo techninio reglamento gavimo dienos teikia jo elektroninę versiją AAD pastaboms ir (ar) pasiūlymams gauti. AAD ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo techninio reglamento gavimo dienos pateikia Agentūrai pastabas ir (ar) pasiūlymus, nuomonę:
722.1. dėl techniniame reglamente pateiktos informacijos apie veiklos nutraukimo priemones pakankamumo AAD vertinant, ar bus galima vykdyti kontrolę, kad tinkamai būtų įgyvendintos techniniame reglamente numatytos priemonės atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą;
722.2. dėl techniniame reglamente pateiktos informacijos apie atliekų laikymą ir atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą (toliau – technologinis procesas) pakankamumo AAD vykdomos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės metu bendram ir atskirų atliekų rūšių kiekiui atskiruose technologinio proceso etapuose ir vykdomoms atliekų tvarkymo veiklos rūšims įvertinti; ar, atsižvelgiant į atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės rezultatus, planuojami atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pakeitimai galimi siekiant užtikrinti Leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, laikymosi kontrolę.
723. Jeigu AAD per 722 punkte nustatytą terminą Agentūrai pastabų ir (ar) pasiūlymų nepateikė, laikoma, kad AAD techniniam reglamentui pritarė.
724. Agentūra įvertina atnaujintą techninį reglamentą, AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl techninio reglamento ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, kai keičiamas tik techninis reglamentas, neteikiant paraiškos pakeisti Leidimą ar prašymo patikslinti Leidimo rekvizitus, raštu informuoja atliekas naudojančią ar šalinančią įmonę apie sprendimą dėl techninio reglamento suderinimo arba nurodo terminą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos, trūkumams pašalinti.
725. Jei keičiamas tik techninis reglamentas, neteikiant paraiškos pakeisti Leidimą ar prašymo patikslinti Leidimą, ir atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, nurodytą Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje (toliau – prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas), atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, sprendimas dėl techninio reglamento suderinimo priimamas, kai atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė AAD pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuris atitinka Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše (toliau – Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas) nustatytus reikalavimus.
726. Jei techninis reglamentas buvo pateiktas Agentūrai 725 punkte nurodytu atveju, ji, prieš priimdama sprendimą dėl techninio reglamento suderinimo, suderinusi apskaičiavimo formą, informuoja atliekas naudojančią ar šalinančią įmonę, kad AAD turi būti pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą su lydraščiu AAD. Teikdama draudimo įmonės išduotą laidavimo draudimo sutartį ar banko išduotą garantiją, įmonė kartu pateikia šių dokumentų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (banko mokėjimo pavedimo kopiją arba sąskaitos išrašą). Jeigu prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas atitinka reikalavimus, nustatytus Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše, AAD informuoja atliekas naudojančią ar šalinančią įmonę ir Agentūrą per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos. Jeigu prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas neatitinka reikalavimų, nustatytų Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše, AAD per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos kreipiasi į įmonę prašydama pateikti papildomą informaciją ir (ar) patikslinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą per nustatytą ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą.
727. Per 3 darbo dienas nuo informacijos iš AAD dėl prievolių užtikrinimo dokumento suderinimo gavimo dienos Agentūros sprendimas dėl techninio reglamento suderinimo teikiamas atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei elektroniniu formatu, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti sprendimą priėmusį asmenį. Jei tokių techninių galimybių nėra, teikiamas išspausdintas Agentūros sprendimas dėl techninio reglamento suderinimo ir atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei grąžinamas vienas techninio reglamento egzempliorius su suderinimo žyma. Teikiant Agentūros sprendimą dėl techninio reglamento suderinimo elektroniniu formatu, Agentūros suderinimo žyma techniniame reglamente nededama. Jei techninis reglamentas pateiktas derinti Agentūrai kartu su paraiška gauti ar pakeisti Leidimą, Agentūros sprendimas dėl techninio reglamento suderinimo priimamas kartu su sprendimu dėl Leidimo išdavimo ar pakeitimo vadovaujantis TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatyta tvarka.
728. Techniniame reglamente nurodyti duomenys ir informacija turi atitikti pateiktoje paraiškoje gauti Leidimą nurodytus duomenis.
729. Leidimo galiojimo laikotarpiu planuojant bet kokius veiklos pakeitimus, susijusius su atliekų tvarkymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pasikeitimais, dėl kurių būtina pakeisti Leidimą, atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė atnaujina ir techninį reglamentą. Jeigu techninis reglamentas papildomas duomenimis ar keičiami pateikti duomenys, nekeičiantys Leidimo sąlygų, keičiamas tik techninis reglamentas, neteikiant paraiškos keisti Leidimą. Atnaujintas techninis reglamentas su lydraščiu, kuriame nurodomos techninio reglamento planuojamo pakeitimo priežastys ir keičiami duomenys, teikiami Taisyklių 72 punkte nustatyta tvarka.
7210. Kai, vadovaudamasi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis ar TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, Agentūra peržiūri leidimo sąlygas ir priima sprendimą dėl Leidimo sąlygų, kurios nustatytos techniniame reglamente, pakeitimo ar patikslinimo, atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė atnaujina techninį reglamentą. Leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Agentūros sprendimo dėl Leidimo sąlygų pakeitimo ar patikslinimo pateikti atnaujintą techninį reglamentą. Atnaujintas techninis reglamentas teikiamas Taisyklių 72 punkte nustatyta tvarka.
7211. Atnaujintas techninis reglamentas derinamas vadovaujantis Taisyklėse nustatytais reikalavimais.
7212. Keičiant Leidimą, techninis reglamentas gali būti neatnaujinamas, jei nesikeičia suderintame techniniame reglamente nurodyta informacija.
7213. Suderintame techniniame reglamente nurodytas atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, pateiktas Taisyklių 3 priedo 6 punkte, galioja iki veiklos nutraukimo priemonių įgyvendinimo pabaigos. Už atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano priemonių įgyvendinimą atsakingas įmonės vadovas arba įmonės nemokumo administratorius.
 
X SKYRIUS
PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMAS IR DEKLARAVIMAS
 
73. Atliekos, kurios atliekų sąraše, pateiktame Taisyklių 1 priede, pažymėtos žvaigždute (*), priskiriamos pavojingosioms atliekoms.
74. Įmonės, kuriose susidaro pavojingosios atliekos, privalo identifikuoti susidariusias pavojingąsias atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti susidariusias pavojingąsias atliekas atliekų apskaitoje.
75. Įmonės, identifikuodamos pavojingąsias atliekas, turi vadovautis 1 Priedo 2 punktu.
76. Nepavykus atliekų identifikuoti 75 punkte nurodytais būdais, turi būti atliekami pavojingųjų atliekų sudėties ir savybių laboratoriniai tyrimai.
77. Negalima pavojingųjų atliekų perklasifikuoti į nepavojingąsias, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos nesilaikant 78 ir 79 punktuose nustatytų reikalavimų ir siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės negu nustatytos mažiausios ribinės vertės, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingosios.
 
XI SKYRIUS
PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ MAIŠYMAS
 
78. Pavojingosios atliekos gali būti maišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis tik laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų sąlygų. Maišymą atliekanti įmonė turi turėti Leidimą vykdyti atliekų maišymo veiklą, maišymas turi atitikti geriausią prieinamą gamybos būdą. Maišant atliekas su kitomis atliekomis ar medžiagomis negali būti viršijami teisės aktuose nustatyti aplinkos apsaugos normatyvai vandens, oro ar dirvožemio taršai, triukšmui, kvapams, negali būti keliamas neigiamas poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ar augalijai kraštovaizdžiui ar aplinkosauginiu, gamtiniu ir (ar) kultūriniu požiūriu svarbioms vietovėms. Maišymas apima ir skiedimą.
79. Kai pavojingosios atliekos buvo sumaišytos nesilaikant Atliekų tvarkymo įstatyme pavojingųjų atliekų maišymui nustatytų sąlygų, atliekų turėtojas privalo, jeigu tai techniškai įmanoma ir būtina, laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, jas atskirti nesukeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.
 
XII SKYRIUS
PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR LAIKYMAS
 
80. Įmonės, laikinai laikančios, surenkančios, vežančios ir laikančios pavojingąsias atliekas, privalo jas supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.
81. Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.
82. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.
83. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.
84. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:
84.1. nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir (arba) priemones, užtikrinančias apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką;
84.2. paviršinių nuotekų, susidarančių ant atvirų teritorijų, kuriose vykdoma atliekų tvarkymo veikla (krovimas, pakavimas, svėrimas, laikymas) surinkimo ir tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti.
85. Pavojingosios atliekos negali būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nėra įrengtos apsaugos nuo patekimo į gruntą priemonės ir nuotėkio fiksavimo sistema.
86. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo. Taip pat pavojingųjų atliekų laikymo vieta (išskyrus eksploatuoti netinkamas transporto priemones) turi būti įrengta su stogine, kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio.
87. Patalpose, kur laikomos pavojingosios atliekos, turi būti įrengta vėdinimo sistema.
88. Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketės forma pateikta Taisyklių 4 priede.
89. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.
 
XIII SKYRIUS
PAPILDOMI REIKALAVIMAI ALYVOS ATLIEKAS TVARKANČIOMS ĮMONĖMS
 
90. Surinktos alyvos atliekos turi būti apdorojamos šiais būdais:
90.1. alyvos atliekų regeneravimas ar kitoks perdirbimas;
90.2. kitoks naudojimas (pvz., energijai, kurui, atitinkančiam skystajam kurui taikomus kokybės reikalavimus, gauti);
90.3. alyvos atliekų, netinkamų regeneruoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti, taip pat atliekų, susidariusių regeneravimo ar perdirbimo ar kitokio naudojimo metu, deginimas pagal Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai).
91. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė atsako už tvarkomų alyvos atliekų kokybę ir privalo kontroliuoti polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau – PCB/PCT) kiekį tvarkomose alyvos atliekose.
92. PCB/PCT kiekis tvarkomose (išskyrus atliekų surinkimo veiklą) alyvos atliekose negali viršyti 50 ppm, išskyrus atvejus, kai:
92.1. regeneravimo ar kitokio perdirbimo metu PCB/PCT pašalinami aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu taip, kad gautoje bazinėje alyvoje ar kure jų koncentracija būtų mažesnė negu 50 ppm;
92.2. alyvos atliekos deginamos laikantis Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų;
92.3. alyvos atliekos šalinamos laikantis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (pcb/pct) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų.
93. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė gali:
93.1. pareikalauti, kad alyvos atliekų turėtojas pateiktų laboratorijos, turinčios leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, atlikto bandymo rezultatus apie PCB/PCT kiekį kiekvienoje pristatomoje ar perduodamoje alyvos atliekų siuntoje;
93.2. pati organizuoti PCB/PCT kiekio tyrimus gaunamose alyvos atliekose.
94. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė, pati organizuodama PCB/PCT kiekio tyrimus alyvų atliekose, gali naudoti visus tyrimų metodus, kurie, šios įmonės nuomone, leidžia spėti, kad priimamose alyvos atliekose gali būti PCB/PCT. Tačiau alyvos atliekas tvarkanti įmonė (išskyrus surinkėją) privalo nustatyti PCB/PCT kiekį alyvos atliekose laboratorijoje, turinčioje leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, prieš šias atliekas regeneruojant, perdirbant ar deginant.
95. Tuo atveju, kai PCB/PCT kiekis alyvos atliekose viršija 50 ppm, alyvų atliekas tvarkanti įmonė, neturinti teisės tvarkyti tokių alyvos atliekų, privalo alyvų atliekų siuntą grąžinti ją pristačiusiam šių atliekų turėtojui ir informuoti atitinkamą RAAD. Grąžintas alyvų atliekas šių atliekų turėtojas privalo perduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.
95. Tuo atveju, kai PCB/PCT kiekis alyvos atliekose viršija 50 ppm, alyvų atliekas tvarkanti įmonė, neturinti teisės tvarkyti tokių alyvos atliekų, privalo alyvų atliekų siuntą grąžinti ją pristačiusiam šių atliekų turėtojui ir informuoti AAD. Grąžintas alyvų atliekas šių atliekų turėtojas privalo perduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.
96. Bazinėse alyvose, gautose alyvos atliekų regeneravimo metu, ar kure, pagamintame iš alyvos atliekų, kitų medžiagų, pasižyminčių 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nurodytomis atliekų pavojingumą lemiančiomis savybėmis, koncentracijos negali viršyti atliekų pavojingumo kriterijuose nustatytų koncentracijų, o PCB/PCT koncentracija turi būti mažesnė negu 50 ppm.
97. Alyvos atliekų tvarkymo metu draudžiama jas maišyti su kitomis alyvos atliekomis, kuriose PCB/PCT koncentracija yra didesnė negu 50 ppm ir (ar) kuriose kitų medžiagų, kurias galima priskirti pavojingosioms atliekoms, koncentracijos viršija Reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytas koncentracijas.
 
XIV SKYRIUS
ATLIEKŲ APSKAITOS IR TVARKYMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
XIV SKYRIUS
ATLIEKŲ APSKAITOS IR TVARKYMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS, ATLIEKŲ KIEKIO NUSTATYMAS
 
98. Nepavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su nepavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat RAAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip trejus metus.
98. Nepavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su nepavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat AAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip trejus metus.
99. Pavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su pavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat RAAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip penkerius metus.
99. Pavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su pavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat AAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip penkerius metus.
100. Sąvartynų operatoriai atliekų priėmimo į sąvartynus dokumentus (pvz., atliekų šalinimo sutartį ir kitus dokumentus) turi saugoti Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka.
101. Visi atliekų tvarkymo dokumentai, išskyrus tuos, kurie yra GPAIS, turi būti nedelsiant pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams jiems pareikalavus.
1011. AAD vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, atliekų, laikomų atliekų apdorojimo įrenginiuose, surinkimo, laikinojo ir parengiamojo laikymo vietose, kiekis nustatomas vadovaujantis GPAIS duomenimis, jei šioms atliekoms vykdoma atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaita per GPAIS. Jei atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaita per GPAIS nevykdoma ar kyla pagrįstų įtarimų dėl GPAIS duomenų teisingumo (pvz., atliekų laikymo vietoje laikomas atliekų kiekis akivaizdžiai neatitinka nurodyto GPAIS), atliekų kiekis nustatomas vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintomis Atliekų kiekio nustatymo taisyklėmis. Ūkio subjektui nesutinkant su skaičiavimais, atliktais vadovaujantis minėtomis taisyklėmis ar atvejais, kai jos netaikomos, ar nesant pakankamų sąlygų ir (ar) galimybių jas taikyti (pvz., yra daug ir neaiškios formos atliekų kaupų, norint atlikti matavimus, reikia turėti aukštalipio pažymėjimą), turi būti atliekamas kontrolinis atliekų kiekio matavimas metrologiškai patikrintomis matavimo priemonėmis.
 
XV SKYRIUS
DEGIŲJŲ ATLIEKŲ (IŠ ATLIEKŲ GAUTO KURO) LAIKYMO APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
 
102. Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) (toliau – degiosios atliekos) turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.
103. Degiosios atliekos turi būti laikomos taip, kad jas būtų galima panaudoti atliekoms deginti skirtuose įrenginiuose.
104. Degiųjų atliekų laikymo vieta turi būti įrengta taip, kad būtų užtikrintas nutekančio vandens ir kitų skysčių nepatekimas į aplinką, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.
105. Degiosios atliekos turi būti laikomos įrengtame kaupe arba supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos turi būti laikomos rietuvėje. Šios laikymo vietos turi būti įrengtos pagal 104 punkte nurodytus reikalavimus.
1051. Degiosios atliekos gali būti laikomos atskiroje atliekų sąvartyno kaupo dalyje, įrengtoje atliekų sąvartyno sekcijoje, kurioje vykdoma ir atliekų šalinimo veikla, tačiau turi būti įdiegti techniniai sprendiniai ir (arba) įrenginiai, užtikrinantys, kad degiosios atliekos nesusimaišys su šalinamomis atliekomis. Dalyje, kurioje laikomos degiosios atliekos, atliekų šalinimo veikla negali būti vykdoma.
106. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti suvyniotos į nepralaidžią plėvelę, kuri užtikrintų apsaugą nuo atmosferos poveikio, filtrato ir kvapų išsiskyrimo.
107. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti įrengtame kaupe turi būti laikomos pagal galiojančius teisės aktus, numatant techninius sprendimus, įgalinančius nesudėtingą degiųjų atliekų kaupo rekultivavimą, siekiant sudeginti degiąsias atliekas joms deginti skirtuose įrenginiuose.
107. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti įrengtame kaupe / sąvartyno kaupo dalyje, turi būti laikomos pagal galiojančius teisės aktus, numatant techninius sprendimus, įgalinančius nesudėtingą degiųjų atliekų kaupo rekultivavimą neviršijant Taisyklėse nustatyto atliekų laikymo termino, siekiant sudeginti degiąsias atliekas joms deginti skirtuose įrenginiuose.
108. Degiosios atliekos gali būti pakuojamos stačiakampio gretasienio arba cilindro formos ryšulius. Į pakavimo plėvelę jos turi būti vyniojamos dviem skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai).
109. Degiosios atliekos turi būti presuojamos ir pakuojamos pakavimo plėvele tik tam skirta specialia įranga.
110. Supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti transportuojamos ir keliamos taip, kad nebūtų pažeista plėvelė, į kurią apvyniotos degiosios atliekos.
111. Prieš padedant supakuotas degiąsias atliekas į rietuvę, turi būti vizualiai patikrinama ar vyniojimo plėvelė nepažeista. Nustačius, kad plėvelė pažeista, degiosios atliekos turi būti pakartotinai pakuojamos.
112. Formuojant rietuves turi būti vadovaujamasi saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.
113. Maksimalūs leistini rietuvės išmatavimai: aukštis – ne daugiau kaip 8 m, pagrindo plotis – ne daugiau kaip 12 m, praeigos tarp rietuvių – ne mažiau kaip 4 m.
114. Degiųjų atliekų talpinimas įrengtuose kaupuose ar rietuvėse ir paėmimas iš jų turi būti užfiksuojamas surašant aktą, kuriame, nurodoma degiųjų atliekų patalpinimo ar paėmimo vietą ir laikas, kaupo ar rietuvės formavimo, išformavimo pradžia ir pabaiga, surašiusio aktą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.
114. Degiųjų atliekų talpinimas įrengtuose kaupuose, rietuvėse ar sąvartyno kaupo dalyse ir paėmimas iš jų turi būti užfiksuojamas surašant aktą, kuriame nurodoma degiųjų atliekų patalpinimo ar paėmimo vieta ir laikas, kaupo ar rietuvės formavimo, išformavimo pradžia ir pabaiga, surašiusio aktą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.
115. Laikomos supakuotos degiosios atliekos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių tuo tikslu naudojant šias priemones ir būdus:
115.1. degiųjų atliekų ryšulių laikymas po pastoge;
115.2. degiųjų atliekų ryšulių uždengimas saulės spinduliams nelaidžia danga ar naudojant specialią pakavimo plėvelę ar papildomus plėvelės sluoksnius, užtikrinančius 102 punkto reikalavimų laikymąsi visą numatytą terminuoto saugojimo laiką;
115.3. rietuvės formavimas taip, kad vėliau padedamos degiosios atliekos uždengtų anksčiau padėtas degiąsias atliekas;
115.4. degiųjų atliekų ryšulių sluoksnių perdengimas gruntu.
 
XV1 SKYRIUS
ATLIEKŲ NEBELAIKYMAS ATLIEKOMIS
 
1151. Medžiagos ar daiktai, gauti perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas (toliau šiame skyriuje – produktai), nebelaikomi atliekomis, jei atitinka atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus atskiriems atliekų srautams, nustatytus Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nurodytuose Taisyklių 1313–1316 punktuose.
1152. Jei nėra Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nurodytuose Taisyklių 1313–1316 punktuose, nustatytų konkrečių atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų atskiriems atliekų srautams, tas atliekas apdorojančios įmonės rinkai patiekti produktai nelaikomi atliekomis, jei atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir įmonės techniniame reglamente pateiktą informaciją.
1153. AAD, vykdydamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, vertina produktų atitiktį atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijams ir sąlygoms, nustatytiems atskiriems atliekų srautams Taisyklių 1313–1316 punktuose nurodytuose Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, jei nėra patvirtintų tokių kriterijų ir sąlygų, – Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytoms atliekų nebelaikymo atliekomis sąlygoms ir techniniame reglamente pateiktai informacijai.
1154. AAD priima sprendimą produktus laikyti atliekomis, jei jie neatitinka Taisyklių 1153 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Prieš priimdamas sprendimą, AAD gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar kitas institucijas pagal kompetenciją prašydamas pateikti išvadą dėl produkto atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams, galiojantiems teisės aktams ir standartams.
 
XVI SKYRIUS
PAPILDOMUS REIKALAVIMUS ATLIEKŲ TVARKYMUI NUSTATANTYS TEISĖS AKTAI
 
116. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.
117. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo sąlygos, kompostuojamų atliekų rūšys, reikalavimai komposto kokybei ir naudojimui nustatyti Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.
118. Baterijų ir akumuliatorių atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui ir vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
119. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
120. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turinčių atliekų turėtojams ir tvarkytojams taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
121. Pakuočių atliekų rūšiavimui, surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
122. Žmonių sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų tvarkymo reikalavimai asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
123. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidarančių atliekų tvarkymui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.
124. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
125. Statybinių atliekų (įskaitant asbesto turinčių statybinių atliekų) rūšiavimui, surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
126. Atliekų deginimui taikomi papildomi reikalavimai (eksploatacinės sąlygos, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir techniniai reikalavimai) nustatyti Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.
127. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų laikymui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklėse ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“.
128. Reikalavimai nuotekų dumblo naudojimui žemės ūkyje, energetinių kultūrų (greitai augančių želdinių, kurių paskirtis – tiesioginis panaudojimas biokuro gamybai) auginimui bei pažeistų teritorijų (karjerų, išeksploatuotų durpynų, uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir pan.) rekultivavimui nustatyti Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimuose LAND 20-2005, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“.
128. Nuotekų dumblo apdorojimo, naudojimo žemės ūkyje, energinių augalų auginimui, žaliavinių medžių ir krūmų plantacijų, plantacinių miško želdinių ar žėlinių, įveistų buvusiose žemės ūkio naudmenose, auginimui, pažeistų teritorijų, miesto žaliųjų erdvių ir pakelių rekultivavimui taikomi reikalavimai nustatyti Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“.
129. Medienos kuro pelenų naudojimo dirvožemio tręšimui žemės ūkyje, įskaitant ir energetinių želdinių auginimui, miškų ūkyje, maišant su nuotekų dumblu, bei pažeistų teritorijų (karjerų, neeksploatuojamų durpynų, uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir kt.) rekultivavimui, civilinėje inžinerijoje tvarka nustatyta Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose 2011 m. sausio 5 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.
130. Atliekos, turinčios patvariųjų organinių teršalų, tvarkomos vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų, iš dalies keičiančiu Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158 2004.4.30, p. 7).
130. Atliekos, turinčios patvariųjų organinių teršalų, tvarkomos vadovaujantis 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų su visais pakeitimais.
131. Atliekų tvarkytojams, valdantiems (naudojantiems) teritorijas, ant kurių susidaro arba gali susidaryti paviršinės nuotekos, taikomi Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimai, patvirtinti 2007 m. balandžio 2 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
1311. Atliekų tvarkytojams, vykdantiems ūkinę veiklą, kurios metu laikomos, kraunamos ir (ar) vežamos palaidos kietosios medžiagos, taikomi Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-682 „Dėl Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo.
1312. Atliekų, laikomų atliekų apdorojimo įrenginiuose, surinkimo, laikinojo ir parengiamojo laikymo vietose, kiekio nustatymo taisyklės nurodytos Atliekų kiekio nustatymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro įsakymu.
1313. Perdirbtos padangų atliekos nebelaikomos atliekomis, jei atitinka Perdirbtų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-48 „Dėl Perdirbtų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.
1314. Geležies, plieno ir aliuminio laužas nebelaikomas atliekomis, jei atitinka 2011 m. kovo 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, nustatytus reikalavimus.
1315. Stiklo duženos nebelaikomos atliekomis, jei atitinka 2012 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1179/2012, kuriuo nustatomi kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, kada stiklo duženos nebelaikomos atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, reikalavimus.
1316. Vario laužas nebelaikomas atliekomis, jei atitinka 2013 m. liepos 25 d. Komisijos Reglamento (ES) 715/2013, kuriuo nustatomi kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, kada vario laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, reikalavimus.
 
XVII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ
 
132. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Atliekų tvarkymo taisyklių
1 priedas
I SKYRIUS
VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS
 
1. Vertinant atliekų pavojingąsias savybes taikomi 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nustatyti kriterijai. Vertinant pavojingąsias savybes HP 4, HP 6 ir HP 8 naudojamos konkrečių medžiagų ribinės vertės, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Jei atliekose esantis medžiagos kiekis yra mažesnis negu tos medžiagos ribinė vertė, apskaičiuojant mažiausią ribinę vertę, tos medžiagos neįskaičiuojamos. Jei atliekų pavojingoji savybė įvertinta atliekant bandymą su tokia pavojingosios medžiagos koncentracija, kokia nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede, tokio bandymo rezultatai yra viršesni.
2. Atliekų priskyrimas pavojingosioms atliekoms:
2.1. visos atliekos, kurios atliekų sąraše pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą, nebent taikomas Atliekų tvarkymo įstatymo 181 straipsnis;
2.2. jei tam tikroms atliekoms galima priskirti tiek pavojingųjų, tiek nepavojingųjų atliekų kodus, tuomet:
2.2.1. atliekų sąrašo įrašas, pažymėtas kaip pavojingas, turintis specifinį ar bendrą ryšį su pavojingomis medžiagomis, yra priskirtinas atliekoms, kuriose yra atitinkamų pavojingųjų medžiagų, dėl kurių atliekos turi vieną ar daugiau iš HP 1–HP 8 ir (arba) HP 10–HP 15 pavojingųjų savybių, išvardytų Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Pavojingoji savybė HP 9 (užkrečiamoji) vertinama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.2.2. pavojingoji savybė gali būti įvertinta remiantis medžiagų koncentracija atliekose, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede arba, jei 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), nenurodyta kitaip, atliekant bandymą pagal 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 440/2008, nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ar kitus tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus ir gaires, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 7 straipsnio nuostatas dėl bandymų su gyvūnais ir žmonėmis;
2.2.3. atliekos, kuriose yra polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzfuranų (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlor fenil)etano), chlordano, HCH (įskaitant lindaną), dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno, chlordekono, aldrino, pentachlorbenzeno, mirekso, toksafeno, heksabrombifenilo ir (arba) PCB didesnės koncentracijos nei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB IV priede nustatytoji ribinė koncentracija, priskiriamos pavojingosioms;
2.2.4. reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytos ribinės koncentracijos netaikomos grynųjų metalo lydiniams (neužterštiems pavojingosiomis medžiagomis). Tos lydinių atliekos, kurios laikomos pavojingosiomis atliekomis, į šį sąrašą įrašytos atskirai ir pažymėtos žvaigždute (*);
2.2.5. jei taikytina, nustatant atliekų pavojingąsias savybes galima atsižvelgti į šias Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo pastabas:
2.2.5.1. 1.1.3.1. su medžiagų identifikavimu, klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – B, D, F, J, L, M, P, Q, R ir U pastabos;
2.2.5.2. 1.1.3.2. su mišinių klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – 1, 2, 3 ir 5 pastabos;
2.2.6. vertinant atliekų pavojingumą pagal savybę HP14, atliekos pripažįstamos pavojingomis, kai po 48 valandų sąveikos pasiekiamas 50% Daphnia magna atsako lygis, esant 10% ar mažesnei atliekų koncentracijai mėginyje (pasiekiama 48h EC50 ≤ 10%), atliekant tyrimą pagal standartą LST EN ISO 6341 (Vandens kokybė. Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) judrumo slopinimo nustatymas. Ūminio toksiškumo tyrimas). Atliekų mėginiai paruošiami pagal standartą LST EN 14735 (Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių paruošimas ekotoksikologiniams tyrimams);
2.2.7. nepavykus identifikuoti atliekų sudėties ir neturint dokumentų, patvirtinančių, kad atliekos nepavojingos, atliekos laikomos pavojingomis;
2.3. visos kitos suderintame atliekų sąraše įrašytos atliekos laikomos nepavojingomis.
 
II SKYRIUS
ATLIEKŲ SĄRAŠAS
 
3. Sąraše skirtingų rūšių atliekos yra išsamiai apibūdintos atliekoms skirtu šešių arba aštuonių skaitmenų kodu ir tam tikrais dviejų skaitmenų ir keturių skaitmenų skyrių pavadinimais. Tai reiškia, kad norint nustatyti atliekų rūšį sąraše, turėtų būti laikomasi toliau nurodytos tvarkos:
3.1. nustatomas atliekų, nurodytų 01–12 arba 17–20 skyriuose, šaltinis ir nustatomas šešių arba aštuonių skaitmenų atliekos kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikriems gamybos padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas savo atliekas gali rasti 12 skyriuje (metalų formavimo ir paviršių apdorojimo atliekos), 11 skyriuje (neorganinės atliekos, turinčios metalų po metalų apdorojimo ir dengimo) ir 08 skyriuje (dangų naudojimo atliekos), priklausomai nuo skirtingų procesų etapų;
3.2. jeigu 01–12 arba 17–20 skyriuose neįmanoma rasti tinkamo kodo atliekoms identifikuoti, turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai;
3.3. jeigu netinka nė vienas šių atliekų kodų, atliekos turi būti identifikuojamos pagal 16 skyrių;
3.4. jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, sąrašo skirsnyje, atitinkančiame pirmajame etape nurodytą veiklą, turi būti naudojamas kodas 99 (kitaip neapibrėžtos atliekos).
4. Norint nustatyti atliekos kodą sąraše, pirmiausia nustatomas aštuonių skaitmenų atliekos kodas. Jeigu netinka nė vienas iš aštuonių skaitmenų atliekų kodo, tada naudojamas šešių skaitmenų atliekos kodas.
 
III SKYRIUS
SĄRAŠO SKYRIAI
 
01
Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos
02
Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos
03
Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos
04
Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos
05
Naftos valymo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekos
06
Neorganinių cheminių procesų atliekos
07
Organinių cheminių procesų atliekos
08
Dangų (dažų, lakų ir stiklo emalės), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos
09
Fotografijos pramonės atliekos
10
Terminių procesų atliekos
11
Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos
12
Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos
13
Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)
14
Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)
15
Pakuočių atliekos; kitaip neapibrėžti absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai
16
Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos
17
Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)
18
Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)
19
Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių, iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už objekto vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirto vandens ruošimo atliekos
20
Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas
 
IV SKYRIUS
ATLIEKŲ SĄRAŠAS
 
01                           
MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS
01 01
mineralų kasybos atliekos
01 01 01
mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų
01 01 02
mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų
01 03
mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos
01 03 04*
rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos
01 03 05*
kitos liekanos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
01 03 06
liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05
01 03 07*
kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų
01 03 08
dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07
01 03 09
aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 10
01 03 10*
aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 07
01 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
01 04
mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos
01 04 07*
mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
01 04 08
žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 09
smėlio ir molio atliekos
01 04 10
dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 11
potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 12
mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11
01 04 13
akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
01 05
gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos
01 05 04
gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos
01 05 05*
gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos
01 05 06*
gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
01 05 07
gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06
01 05 08
gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06
01 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
02
ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS
02 01
žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos
02 01 01
plovimo ir valymo dumblas
02 01 02
gyvūnų audinių atliekos
02 01 03
augalų audinių atliekos
02 01 04
plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)
02 01 06
gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi ne susidarymo vietoje
02 01 07
miškininkystės atliekos
02 01 08*
agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
02 01 09
agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08
02 01 10
metalų atliekos
02 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
02 02
mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos
02 02 01
plovimo ir valymo dumblas
02 02 02
gyvūnų gyvulių audinių atliekos
02 02 03
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
02 02 04
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
02 03
vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos;
02 03 01
plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas
02 03 02
konservantų atliekos
02 03 03
tirpiklių ekstrahavimo atliekos
02 03 04
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
02 03 05
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
02 04
cukraus gamybos atliekos
02 04 01
purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius
02 04 02
naudoti netinkamas kalcio karbonatas
02 04 03
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
02 05
pieno pramonės atliekos
02 05 01
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
02 05 02
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
02 06
kepimo ir konditerijos pramonės atliekos
02 06 01
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
02 06 02
konservantų atliekos
02 06 03
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
02 07
alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos
02 07 01
žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos
02 07 02
spirito distiliavimo atliekos
02 07 03
cheminio apdorojimo atliekos
02 07 04
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
02 07 05
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
02 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
03
MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS
03 01
medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos
03 01 01
medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
03 01 04*
pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
03 01 05
pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04
03 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
03 02
medienos konservavimo atliekos
03 02 01*
nehalogenintieji organiniai medienos konservantai
03 02 02*
organiniai chlorintieji medienos konservantai
03 02 03*
organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų
03 02 04*
neorganiniai medienos konservantai
03 02 05*
kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
03 02 99
kitaip neapibrėžti medienos konservantai
03 03
medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos
03 03 01
medžio žievės ir medienos atliekos
03 03 02
žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)
03 03 05
spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas
03 03 07
mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas
03 03 08
perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos
03 03 09
kalkių dumblo atliekos
03 03 10
pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą
03 03 11
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10
03 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
04
ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS
04 01
odos ir kailių pramonės atliekos
04 01 01
kaišos (mėzdros) ir kalkinio atskyrimo atliekos
04 01 02
atliekos po apdorojimo kalkėmis
04 01 03*
riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra ne skystosios fazės tirpiklių
04 01 04
rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo
04 01 05
rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo
04 01 06
dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo
04 01 07
dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo
04 01 08
raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo
04 01 09
odos išdirbimo ir apdailos atliekos
04 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
04 02
tekstilės pramonės atliekos
04 02 09
sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos
04 02 10
organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)
04 02 14*
apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių
04 02 15
apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14
04 02 16*
dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
04 02 17
dažikliai ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16
04 02 19*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
04 02 20
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19
04 02 21
neperdirbto tekstilės pluošto atliekos
04 02 22
perdirbto tekstilės pluošto atliekos
04 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
05
NAFTOS VALYMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIES PIROLITINIO TVARKYMO ATLIEKOS
05 01
naftos valymo atliekos
05 01 02*
druskos šalinimo dumblas
05 01 03*
rezervuarų dugno dumblas
05 01 04*
rūgštinis alkilinis dumblas
05 01 05*
išsiliejusi nafta
05 01 06*
įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas
05 01 07*
rūgštieji gudronai
05 01 08*
kiti gudronai
05 01 09*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
05 01 10
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09
05 01 11*
kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos
05 01 12*
alyva, kurioje yra rūgščių
05 01 13
garo katilams tiekiamo vandens dumblas
05 01 14
aušinimo bokštų atliekos
05 01 15*
panaudotas filtrų molis
05 01 16
sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros
05 01 17
bitumas
05 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
05 06
akmens anglių pirolizinio apdorojimo atliekos
05 06 01*
rūgštieji gudronai
05 06 03*
kiti gudronai
05 06 04
aušinimo bokštų atliekos
05 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
05 07
gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos
05 07 01*
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
05 07 02
atliekos, kuriose yra sieros
05 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06
NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
06 01
rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos
06 01 01*
sieros rūgštis ir sulfito rūgštis
06 01 02*
druskos rūgštis
06 01 03*
vandenilio fluoridas
06 01 04*
fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis
06 01 05*
azoto rūgštis ir nitrito rūgštis
06 01 06*
kitos rūgštys
06 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 02
šarminių tirpalų GMTN atliekos
06 02 01*
kalcio hidroksidas
06 02 03*
amonio hidroksidas
06 02 04*
natrio ir kalio hidroksidas
06 02 05*
kiti šarmai
06 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 03
druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos
06 03 11*
kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų
06 03 13*
kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų
06 03 14
kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13
06 03 15*
metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų
06 03 16
metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15
06 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 04
atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03
06 04 03*
atliekos, kuriose yra arseno
06 04 04*
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
06 04 05*
atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų
06 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 05
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
06 05 02*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
06 05 03
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02
06 06
sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos
06 06 02*
atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų
06 06 03
atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02
06 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 07
halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos
06 07 01*
elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto
06 07 02*
chloro gamybos aktyvintosios anglys
06 07 03*
bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio
06 07 04*
tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis
06 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 08
silicio ir silicio junginių GMTN atliekos
06 08 02*
atliekos, kuriose yra pavojingųjų chlorsilanų
06 08 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 09
fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos
06 09 02
fosfitinis šlakas
06 09 03*
reakcijų su kalciu atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios užterštos pavojingosiomis medžiagomis
06 09 04
reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03
06 09 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 10
azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos
06 10 02*
atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
06 10 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 11
neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos
06 11 01
titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos
06 11 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
06 13
kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos
06 13 01*
neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai
06 13 02*
panaudotos aktyvintosios anglys (išskyrus nurodytas 06 07 02)
06 13 03
dujų suodžiai
06 13 04*
asbesto apdorojimo atliekos
06 13 05*
suodžiai
06 13 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
07
ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
07 01
pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos
07 01 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 01 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 01 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 01 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 01 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 01 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 01 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 01 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
07 01 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11
07 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
07 02
plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos
07 02 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 02 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 02 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 02 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 02 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 02 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 02 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 02 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
07 02 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11
07 02 13
plastikų atliekos
07 02 14*
priedų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, atliekos
07 02 15
priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14
07 02 16*
atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų
07 02 17
atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16
07 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
07 03
organinių dažiklių ir pigmentų GMTN atliekos (išskyrus nurodytas 06 11)
07 03 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 03 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 03 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 03 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 03 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 03 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 03 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 03 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
07 03 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11
07 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
07 04
organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus nurodytus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus nurodytus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos
07 04 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 04 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 04 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 04 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 04 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 04 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 04 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 04 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
07 04 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11
07 04 13*
kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
07 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
07 05
medikamentų GMTN atliekos
07 05 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 05 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 05 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 05 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 05 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 05 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 05 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 05 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
07 05 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11
07 05 13*
kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
07 05 14
kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13
07 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
07 06
riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
07 06 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 06 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 06 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 06 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 06 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 06 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 06 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 06 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
07 06 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11
07 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
07 07
kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos
07 07 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 07 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 07 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
07 07 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 07 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
07 07 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 07 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
07 07 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
07 07 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11
07 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
08
DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS
08 01
dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos
08 01 11*
dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
08 01 12
dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11
08 01 13*
dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 01 14
dažų ar lakų dumblai, nenurodyti 08 01 13
08 01 15*
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 01 16
vandeniniai dumblai, kuriuose yra dažų ar lakų, nenurodyti 08 01 15
08 01 17*
dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 01 18
dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17
08 01 19*
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 01 20
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19
08 01 21*
dažų ar lako nuėmiklių atliekos
08 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
08 02
kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos
08 02 01
dangos miltelių atliekos
08 02 02
vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų
08 02 03
vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų
08 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
08 03
spaustuvinių dažų GMTN atliekos
08 03 07
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų
08 03 08
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų
08 03 12*
dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
08 03 13
dažų atliekos, nenurodytos 08 03 12
08 03 14*
dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
08 03 15
dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14
08 03 16*
ėsdinimo tirpalų atliekos
08 03 17*
spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
08 03 18
spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17
08 03 19*
dispersinė alyva
08 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
08 04
klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos
08 04 09*
klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
08 04 10
klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09
08 04 11*
klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 04 12
klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11
08 04 13*
vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 04 14
vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13
08 04 15*
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 04 16
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15
08 04 17*
kanifolijos alyva
08 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
08 05
kitaip 08 neapibrėžtos atliekos
08 05 01*
izocianatų atliekos
09
FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS
09 01
fotografijos pramonės atliekos
09 01 01*
vandeniniai ryškalų ir aktyviklių tirpalai
09 01 02*
vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai
09 01 03*
ryškalų tirpalai su tirpikliais
09 01 04*
fiksažo tirpalai
09 01 05*
balinimo tirpalai ir balinimo fiksažo tirpalai
09 01 06*
fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro
09 01 07
fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių
09 01 08
fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių
09 01 10
vienkartiniai fotoaparatai be baterijų
09 01 11*
vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03
09 01 12
vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11
09 01 13*
vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06
09 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10
TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
10 01
elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)
10 01 01
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)
10 01 02
lakieji akmens anglių pelenai
10 01 03
lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai
10 01 04*
lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės
10 01 05
sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos
10 01 07
sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos
10 01 09*
sieros rūgštis
10 01 13*
kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai
10 01 14*
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 01 15
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14
10 01 16*
bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 01 17
bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16
10 01 18*
dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 01 19
dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18
10 01 20*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
10 01 21
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20
10 01 22*
garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų
10 01 23
garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22
10 01 24
smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių
10 01 25
kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse
10 01 26
aušinimo vandens valymo atliekos
10 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 02
geležies ir plieno pramonės atliekos
10 02 01
šlako apdorojimo atliekos
10 02 02
neapdorotas šlakas
10 02 07*
dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 02 08
dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07
10 02 10
antrinės nuodegos
10 02 11*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 02 12
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11
10 02 13*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 02 14
dujų valymo dumblas ir filtro papločiai, nenurodyti 10 02 13
10 02 15
kitas dumblas ir filtrų papločiai
10 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 03
aliuminio terminės metalurgijos atliekos
10 03 02
anodų atliekos
10 03 04*
pirminio lydymo šlakas
10 03 05
aliuminio atliekos
10 03 08*
antrinio lydymo druskų šlakas
10 03 09*
antrinio lydymo juodosios nuodegos
10 03 15*
degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius
10 03 16
lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15
10 03 17*
anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų
10 03 18
anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos10 03 17
10 03 19*
išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 03 20
išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19
10 03 21*
kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 03 22
kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21
10 03 23*
dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 03 24
dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23
10 03 25*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 03 26
dujų valymo dumblai ir filtro papločiai, nenurodyti 10 03 25
10 03 27*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 03 28
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27
10 03 29*
druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 03 30
druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29
10 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 04
švino terminės metalurgijos atliekos
10 04 01*
pirminio ir antrinio lydymo šlakas
10 04 02*
pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas
10 04 03*
kalcio arsenatas
10 04 04*
išmetamųjų dujų dulkės
10 04 05*
kitos dalelės ir dulkės
10 04 06*
dujų valymo kietosios atliekos
10 04 07*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 04 09*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 04 10
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09
10 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 05
cinko terminės metalurgijos atliekos
10 05 01
pirminio ir antrinio lydymo šlakas
10 05 03*
išmetamųjų dujų dulkės
10 05 04
kitos dalelės ir dulkės
10 05 05*
dujų valymo kietosios atliekos
10 05 06*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 05 08*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 05 09
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08
10 05 10*
nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius
10 05 11
nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10
10 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 06
vario terminės metalurgijos atliekos
10 06 01
pirminio ir antrinio lydymo šlakas
10 06 02
pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas
10 06 03*
išmetamųjų dujų dulkės
10 06 04
kitos dalelės ir dulkės
10 06 06*
dujų valymo kietosios atliekos
10 06 07*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 06 09*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 06 10
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09
10 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 07
sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos
10 07 01
pirminio ir antrinio lydymo šlakas
10 07 02
pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas
10 07 03
dujų valymo kietosios atliekos
10 07 04
kitos dalelės ir dulkės
10 07 05
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 07 07*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 07 08
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07
10 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 08
kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos
10 08 04
dalelės ir dulkės
10 08 08*
pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas
10 08 09
kiti šlakai
10 08 10*
nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius
10 08 11
nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10
10 08 12*
anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų
10 08 13
anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12
10 08 14
anodų atliekos
10 08 15*
išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 08 16
išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15
10 08 17*
išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 08 18
išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17
10 08 19*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
10 08 20
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19
10 08 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 09
metalo liejinių gamybos atliekos
10 09 03
krosnių šlakas
10 09 05*
gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 09 06
gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodytos 10 09 05
10 09 07*
gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 09 08
gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07
10 09 09*
išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 09 10
išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09
10 09 11*
kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 09 12
kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11
10 09 13*
rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 09 14
rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13
10 09 15*
įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 09 16
įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 09 15
10 09 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 10
spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos
10 10 03
krosnių šlakas
10 10 05*
gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 10 06
gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05
10 10 07*
gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 10 08
gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07
10 10 09*
išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 10 10
išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09
10 10 11*
kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 10 12
kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11
10 10 13*
rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 10 14
rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13
10 10 15*
įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 10 16
įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 10 15
10 10 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 11
stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos
10 11 03
stiklo pluošto medžiagų atliekos
10 11 05
dalelės ir dulkės
10 11 09*
mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 11 10
mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09
10 11 11*
smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš kineskopų)
10 11 12
stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11
10 11 13*
stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
10 11 14
stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13
10 11 15*
išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 11 16
išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15
10 11 17*
išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
10 11 18
išmetamųjų dujų valymo dumblai ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17
10 11 19*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 11 20
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19
10 11 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 12
keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos
10 12 01
mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos
10 12 03
dalelės ir dulkės
10 12 05
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 12 06
nebenaudojami šablonai
10 12 08
keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)
10 12 09*
dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 12 10
dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09
10 12 11*
glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų
10 12 12
glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11
10 12 13
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
10 12 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 13
cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos
10 13 01
mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos
10 13 04
kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos
10 13 06
dalelės ir dulkės (išskyrus nurodytas 10 13 12 ir 10 13 13)
10 13 07
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
10 13 09*
asbestcemenčio gamybos atliekos, kuriose yra asbesto
10 13 10
asbestcemenčio gamybos atliekos, nenurodytos 10 13 09
10 13 11
sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10
10 13 12*
dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
10 13 13
dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12
10 13 14
cemento ir cemento šlako atliekos
10 13 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
10 14
krematoriumų atliekos
10 14 01*
dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
11
METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS
11 01
metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo (pvz., galvaninių procesų, dengimo cinku procesų, ėsdinimo procesų, išėsdinimo, fosfatavimo, šarminio riebalų šalinimo, anodavimo) atliekos
11 01 05*
ėsdinimo rūgštys
11 01 06*
kitaip neapibrėžtos rūgštys
11 01 07*
ėsdinimo šarmai
11 01 08*
fosfitinis šlakas
11 01 09*
dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
11 01 10
dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09
11 01 11*
vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
11 01 12
vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11
11 01 13*
riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
11 01 14
riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13
11 01 15*
membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
11 01 16*
sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos
11 01 98*
kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
11 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
11 02
spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos
11 02 02*
cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)
11 02 03
anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos
11 02 05*
vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
11 02 06
vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05
11 02 07*
kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
11 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
11 03
grūdinimo procesų dumblas ir dalelės
11 03 01*
atliekos, kuriose yra cianido
11 03 02*
kitos atliekos
11 05
karštojo galvanizavimo procesų atliekos
11 05 01
sunkusis cinkas
11 05 02
cinko pelenai
11 05 03*
dujų valymo kietosios atliekos
11 05 04*
panaudotas fliusas
11 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
12
METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS
12 01
metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos
12 01 01
juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
12 01 02
juodųjų metalų dulkės ir dalelės
12 01 03
spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
12 01 04
spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės
12 01 05
plastiko drožlės ir nuopjovos
12 01 06*
mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
12 01 07*
mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
12 01 08*
mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų
12 01 09*
mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų
12 01 10*
sintetinės mašininės alyvos
12 01 12*
panaudotas vaškas ir riebalai
12 01 13
suvirinimo atliekos
12 01 14*
mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
12 01 15
mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14
12 01 16*
sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
12 01 17
sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16
12 01 18*
metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos
12 01 19*
lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva
12 01 20*
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
12 01 21
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20
12 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
12 03
riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus nurodytas 11 skyriuje)
12 03 01*
vandeniniai plovimo skysčiai
12 03 02*
riebalų šalinimo garais atliekos
13
NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)
13 01
hidraulinių sistemų alyvos atliekos
13 01 01*
hidraulinė alyva, kurioje yra PCB
13 01 04*
chlorintosios emulsijos
13 01 05*
nechlorintosios emulsijos
13 01 09*
mineralinė chlorintoji hidraulinė alyva
13 01 10*
mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva
13 01 11*
sintetinė hidraulinė alyva
13 01 12*
lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva
13 01 13*
kita hidraulinė alyva
13 02
variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos
13 02 04*
mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
13 02 05*
mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
13 02 06*
sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
13 02 07*
lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
13 02 08*
kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
13 03
izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos
13 03 01*
izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB
13 03 06*
mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01
13 03 07*
mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
13 03 08*
sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
13 03 09*
lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
13 03 10*
kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
13 04
lijaliniai vandenys
13 04 01*
vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys
13 04 02*
lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno
13 04 03*
kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys
13 05
naftos produktų/vandens separatorių turinys
13 05 01*
žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos
13 05 02*
naftos produktų/vandens separatorių dumblas
13 05 03*
kolektoriaus dumblas
13 05 06*
naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai
13 05 07*
naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo
13 05 08*
žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai
13 07
skystojo kuro atliekos
13 07 01*
mazutas ir dyzelinis kuras
13 07 02*
benzinas
13 07 03*
kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)
13 08
kitaip neapibrėžtos naftos atliekos
13 08 01*
druskų šalinimo dumblas ar emulsijos
13 08 02*
kitos emulsijos
13 08 99*
kitaip neapibrėžtos atliekos
14
ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)
14 06
organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos
14 06 01*
chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC
14 06 02*
kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
14 06 03*
kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
14 06 04*
dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra halogenintųjų tirpiklių
14 06 05*
dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra kitų tirpiklių
15
PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI
15 01
pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)
15 01 01
popieriaus ir kartono pakuotės
15 01 02
15 01 02 01
15 01 02 02
plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
PET pakuotės
kitos plastikinės pakuotės
15 01 03
medinės pakuotės
15 01 04
15 01 04 01
15 01 04 02
metalinės pakuotės
aliumininės pakuotės
kitos metalinės pakuotės
15 01 05
15 01 05 01
15 01 05 02
kombinuotosios pakuotės
kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)
kita kombinuota pakuotė
15 01 06
mišrios pakuotės
15 01 07
stiklo pakuotės
15 01 09
pakuotės iš tekstilės
15 01 10*
pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
15 01 11*
metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)
15 02
absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai
15 02 02*
absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
15 02 03
absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02
16
KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS
16 01
eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas)
ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atliekos
(išskyrus nurodytas 13, 14, 16 06 ir 16 08)
16 01 03
naudoti nebetinkamos padangos
16 01 04*
16 01 04 01*
16 01 04 02*
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
M1, N1 klasės, triratės motorinės ( išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
16 01 06
16 01 06 01
16 01 06 02
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių
M1, N1 klasės, triratės motorinės ( išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
16 01 07*
tepalų filtrai
16 01 08*
sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio
16 01 09*
sudedamosios dalys, kuriose yra PCB
16 01 10*
sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)
16 01 11*
stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto
16 01 12
stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11
16 01 13*
stabdžių skystis
16 01 14*
aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
16 01 15
aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14
16 01 16
suskystintų dujų balionai
16 01 17
juodieji metalai
16 01 18
spalvotieji metalai
16 01 19
plastikas
16 01 20
stiklas
16 01 21*
16 01 21 01*
16 01 21 02*
16 01 21 03*
16 01 21 04*
pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
degalų filtrai
vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai
autotransporto priemonių amortizatoriai
kitos pavojingos sudedamosios dalys
16 01 22
16 01 22 01
16 01 22 02
kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys
vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai
kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys
16 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
16 02
elektros ir elektroninės įrangos atliekos
16 02 09*
transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB
16 02 10*
nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09
16 02 11*
nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)
16 02 12*
nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto
16 02 13*
16 02 13 01*
16 02 13 02*
16 02 13 03*
16 02 13 04*
16 02 13 05*
16 02 13 06*
nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[1] nenurodytų 16 02 09–16 02 12
temperatūros keitimo įranga
ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2
lempos
stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
16 02 14
16 02 14 01
16 02 14 02
16 02 14 03
16 02 14 04
16 02 14 05
16 02 14 06
nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13
temperatūros keitimo įranga
ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2
lempos
stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
16 02 15*
pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
16 02 16
sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15
16 03
netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai
16 03 03*
neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
16 03 04
neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03
16 03 05*
organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
16 03 06
organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05
16 03 07*
metalinis gyvsidabris
16 04
sprogmenų atliekos
16 04 01*
šaudmenų atliekos
16 04 02*
pirotechnikos atliekos
16 04 03*
kitų sprogmenų atliekos
16 05
slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos
16 05 04*
dujos slėginiuose konteineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų
16 05 05
dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04
16 05 06*
laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius
16 05 07*
nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
16 05 08*
nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
16 05 09
nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08
16 06
baterijos ir akumuliatoriai
16 06 01*
16 06 01 01*
16 06 01 02*
16 06 01 03*
švino akumuliatoriai
nešiojamieji švino akumuliatoriai
automobiliams skirti švino akumuliatoriai
pramoniniai švino akumuliatoriai
16 06 02*
16 06 02 01*
16 06 02 02*
16 06 02 03*
nikelio-kadmio akumuliatoriai
nešiojamieji nikelio-kadmio akumuliatoriai
automobiliams skirti nikelio-kadmio akumuliatoriai
pramoniniai nikelio-kadmio akumuliatoriai
16 06 03*
16 06 03 01*
16 06 03 02*
16 06 03 03*
baterijos, kuriose yra gyvsidabrio
nešiojamosios baterijos, kuriose yra gyvsidabrio
automobiliams skirtos baterijos, kuriose yra gyvsidabrio
pramoninės baterijos, kuriose yra gyvsidabrio
16 06 04
16 06 04 01
16 06 04 02
16 06 04 03
šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03)
nešiojamosios šarminės baterijos
automobiliams skirtos šarminės baterijos
pramoninės šarminės baterijos
16 06 05
16 06 05 01
16 06 05 02
16 06 05 03
kitos baterijos ir akumuliatoriai
kitos nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai
kitos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai
kitos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai
16 06 06*
atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas
16 07
transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus nurodytas 05 ir 13 skyriuose)
16 07 08*
atliekos, kuriose yra tepalų
16 07 09*
atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų
16 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
16 08
panaudoti katalizatoriai
16 08 01
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)
16 08 02*
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingųjų pereinamųjų metalų arba pavojingųjų pereinamųjų metalų junginių
16 08 03
kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių
16 08 04
panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus nurodytus 16 08 07)
16 08 05*
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties
16 08 06*
skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai
16 08 07*
panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
16 09
oksiduojančios medžiagos
16 09 01*
permanganatai, pvz., kalio permanganatas
16 09 02*
chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas
16 09 03*
peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas
16 09 04*
kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos
16 10
vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų
16 10 01*
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
16 10 02
vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01
16 10 03*
vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
16 10 04
vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03
16 11
iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos
16 11 01*
metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
16 11 02
metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01
16 11 03*
kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
16 11 04
kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03
16 11 05*
ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
16 11 06
ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05
17
STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)
17 01
betonas, plytos, čerpės ir keramika
17 01 01
betonas
17 01 02
plytos
17 01 03
čerpės ir keramika
17 01 06*
betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
17 01 07
betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
17 02
medis, stiklas ir plastikas
17 02 01
medis
17 02 02
stiklas
17 02 03
plastikas
17 02 04*
stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti
17 03
bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai
17 03 01*
bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos
17 03 02
bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01
17 03 03*
akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai
17 04
metalai (įskaitant jų lydinius)
17 04 01
varis, bronza, žalvaris
17 04 02
aliuminis
17 04 03
švinas
17 04 04
cinkas
17 04 05
geležis ir plienas
17 04 06
alavas
17 04 07
metalų mišiniai
17 04 09*
metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis
17 04 10*
kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų
17 04 11
kabeliai, nenurodyti 17 04 10
17 05
žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas
17 05 03*
gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
17 05 04
gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03
17 05 05*
išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
17 05 06
išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05
17 05 07*
kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų
17 05 08
kelių skalda, nenurodyta 17 05 07
17 06
izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto
17 06 01*
izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
17 06 03*
kitos izoliacinės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
17 06 04
izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
17 06 05*
statybinės medžiagos, turinčios asbesto
17 08
gipso izoliacinės statybinės medžiagos
17 08 01*
gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis
17 08 02
gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
17 09
kitos statybinės ir griovimo atliekos
17 09 01*
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
17 09 02*
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., hermetikų, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kurioje yra PCB, hermetiškų glazūravimo gaminių, kuriuose yra PCB, kondensatorių, kuriuose yra PCB)
17 09 03*
kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų
17 09 04
mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
18
ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)
18 01
gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos
18 01 01
aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03)
18 01 02
kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus nurodytus 18 01 03)
18 01 03*
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos
18 01 04
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)
18 01 06*
cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
18 01 07
cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06
18 01 08*
citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
18 01 09
vaistai, nenurodyti 18 01 08
18 01 10*
dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos
18 02
ligų mokslinių tyrimų, diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos, naudojant gyvūnus
18 02 01
aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02)
18 02 02*
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos
18 02 03
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos
18 02 05*
cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
18 02 06
cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05
18 02 07*
citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
18 02 08
vaistai, nenurodyti 18 02 07
19
ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ,
ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI
SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS
19 01
atliekų deginimo arba pirolizės atliekos
19 01 02
iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies
19 01 05*
dujų valymo filtrų papločiai
19 01 06*
dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos
19 01 07*
dujų valymo kietosios atliekos
19 01 10*
išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintosios anglys
19 01 11*
dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
19 01 12
dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11
19 01 13*
lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
19 01 14
lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13
19 01 15*
garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
19 01 16
garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15
19 01 17*
pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
19 01 18
pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17
19 01 19
smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių
19 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
19 02
specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos
19 02 03
iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų
19 02 04*
iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų
19 02 05*
fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
19 02 06
fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05
19 02 07*
atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai
19 02 08*
skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
19 02 09*
kietos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
19 02 10
degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09
19 02 11*
kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
19 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
19 03
stabilizuotos/sukietintos atliekos
19 03 04*
iš dalies stabilizuotos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, nenurodytos 19 03 08
19 03 05
stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04
19 03 06*
sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios
19 03 07
sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06
19 03 08*
iš dalies stabilizuotas gyvsidabris
19 04
sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos
19 04 01
sustiklintos atliekos
19 04 02*
lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos
19 04 03*
nestiklinta kietoji fazė
19 04 04
vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos
19 05
aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos
19 05 01
nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos
19 05 02
nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos
19 05 03
reikalavimų neatitinkantis kompostas
19 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
19 06
anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos
19 06 03
komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis
19 06 04
anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas
19 06 05
gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis
19 06 06
gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas
19 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
19 07
sąvartynų filtratas
19 07 02*
sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
19 07 03
sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02
19 08
kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos
19 08 01
grotų atliekos
19 08 02
smėliagaudžių atliekos
19 08 05
miesto buitinių nuotekų valymo dumblas
19 08 06*
sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos
19 08 07*
jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas
19 08 08*
membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų
19 08 09
atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų
19 08 10*
atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09
19 08 11*
biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
19 08 12
biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11
19 08 13*
kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
19 08 14
kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13
19 08 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
19 09
žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos
19 09 01
pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos
19 09 02
vandens skaidrinimo dumblas
19 09 03
dekarbonizavimo dumblas
19 09 04
panaudotos aktyvintosios anglys
19 09 05
prisotintos arba panaudotos jonitinės dervos
19 09 06
jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas
19 09 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
19 10
atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos
19 10 01
geležies ir plieno atliekos
19 10 02
geležies neturinčios atliekos
19 10 03*
dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
19 10 04
dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03
19 10 05*
kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
19 10 06
kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05
19 11
alyvų regeneravimo atliekos
19 11 01*
panaudotas filtrų molis
19 11 02*
rūgštieji gudronai
19 11 03*
vandeninės skystosios atliekos
19 11 04*
kuro valymo šarmais atliekos
19 11 05*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
19 11 06
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05
19 11 07*
išmetamųjų dujų valymo atliekos
19 11 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
19 12
kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos
19 12 01
19 12 01 01
19 12 01 02
popierius ir kartonas
popierius ir kartonas po vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
kitas popierius ir kartonas
19 12 02
19 12 02 01
19 12 02 02
19 12 02 03
19 12 02 04
19 12 02 05
19 12 02 06
19 12 02 07
juodieji metalai
juodieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
juodieji metalai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės smulkinimo
juodieji metalai po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
juodieji metalai po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
juodieji metalai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
juodieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
kiti juodieji metalai ir jų lydiniai
19 12 03
19 12 03 01
19 12 03 02
19 12 03 03
19 12 03 04
19 12 03 05
spalvotieji metalai
spalvotieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
spalvotieji metalai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės smulkinimo
spalvotieji metalai po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
spalvotieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai
19 12 04
19 12 04 01
19 12 04 02
19 12 04 03
19 12 04 04
19 12 04 05
19 12 04 06
19 12 04 07
plastikai ir guma
plastikai ir guma po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
plastikai ir guma po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
plastikai ir guma po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
plastikai ir guma po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
plastikai ir guma po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
plastikai ir guma po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
kiti plastikai ir guma
19 12 05
19 12 05 01
19 12 05 02
19 12 05 03
stiklas
stiklas po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
stiklas po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
kitas stiklas
19 12 06*
19 12 06 01*
19 12 06 02*
19 12 06 03*
mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų
mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
kita mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų
19 12 07
19 12 07 01
19 12 07 02
19 12 07 03
mediena, nenurodyta 19 12 06
mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
kita mediena
19 12 08
19 12 08 01
19 12 08 02
19 12 08 03
19 12 08 04
tekstilės gaminiai
tekstinės gaminiai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
tekstilės gaminiai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
tekstinės gaminiai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
kiti tekstilės gaminiai
19 12 09
19 12 09 01
19 12 09 02
mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)
mineralinės medžiagos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
kitos mineralinės medžiagos
19 12 10
degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)
19 12 11*
19 12 11 01*
19 12 11 02*
19 12 11 03*
19 12 11 04*
19 12 11 05*
19 12 11 06*
19 12 11 07*
kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos
19 12 12
19 12 12 01
19 12 12 02
19 12 12 03
19 12 12 04
19 12 12 05
19 12 12 06
19 12 12 07
19 12 12 08
kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF) po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos
19 13
grunto ir požeminio vandens valymo atliekos
19 13 01*
grunto valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
19 13 02
grunto valymo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01
19 13 03*
grunto valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
19 13 04
grunto valymo dumblas, nenurodytas 19 13 03
19 13 05*
požeminio vandens valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
19 13 06
požeminio vandens valymo dumblas, nenurodytas 19 13 05
19 13 07*
požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
19 13 08
požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07
20
KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS
20 01
atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 15 01 poskyryje)
20 01 01
popierius ir kartonas
20 01 02
stiklas
20 01 08
biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos
20 01 10
drabužiai
20 01 11
tekstilės gaminiai
20 01 13*
tirpikliai
20 01 14*
rūgštys
20 01 15*
šarmai
20 01 17*
fotografijos cheminės medžiagos
20 01 19*
pesticidai
20 01 21*
20 01 21 01*
20 01 21 02*
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
dienos šviesos lempos
kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
20 01 23*
nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
20 01 25
maistinis aliejus ir riebalai
20 01 26*
aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25
20 01 27*
dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
20 01 28
dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27
20 01 29*
plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
20 01 30
plovikliai, nenurodyti 20 01 29
20 01 31*
citotoksiniai ir citostatiniai vaistai
20 01 32
vaistai, nenurodyti 20 01 31
20 01 33*
baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų
20 01 34
baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
20 01 35*
nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių[2]
20 01 35 01*
temperatūros keitimo įranga
20 01 35 02*
ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2
20 01 35 03*
lempos
20 01 35 04*
stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
20 01 35 05*
smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
20 01 35 06*
smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
\
20 01 36
nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose
20 01 36 01
temperatūros keitimo įranga
20 01 36 02
ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2
20 01 36 03
lempos
20 01 36 04
stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
20 01 36 05
smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
20 01 36 06
smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
20 01 37*
mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų
20 01 38
mediena, nenurodyta 20 01 37
20 01 39
plastikai
20 01 40
metalai
20 01 41
kaminų valymo atliekos
20 01 99
kitaip neapibrėžtos frakcijos
20 02
sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)
20 02 01
biologiškai skaidžios atliekos
20 02 02
gruntas ir akmenys
20 02 03
kitos biologiškai neskaidžios atliekos
20 03
kitos komunalinės atliekos
20 03 01
mišrios komunalinės atliekos
20 03 02
turgaviečių atliekos
20 03 03
gatvių valymo liekanos
20 03 04
septinių rezervuarų dumblas
20 03 06
nuotakyno valymo atliekos
20 03 07
didelių gabaritų atliekos
20 03 99
kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos
 
Atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

I SKYRIUS
VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS
 
1. Vertinant atliekų pavojingąsias savybes taikomi 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nustatyti kriterijai. Vertinant pavojingąsias savybes HP 4, HP 6 ir HP 8 naudojamos konkrečių medžiagų ribinės vertės, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Jei atliekose esantis medžiagos kiekis yra mažesnis negu tos medžiagos ribinė vertė, apskaičiuojant mažiausią ribinę vertę, tos medžiagos neįskaičiuojamos. Jei atliekų pavojingoji savybė įvertinta atliekant bandymą su tokia pavojingosios medžiagos koncentracija, kokia nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede, tokio bandymo rezultatai yra viršesni.
2. Atliekų priskyrimas pavojingosioms atliekoms:
2.1. visos atliekos, kurios atliekų sąraše pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą, nebent taikomas Atliekų tvarkymo įstatymo 181 straipsnis;
2.2. jei tam tikroms atliekoms galima priskirti tiek pavojingųjų, tiek nepavojingųjų atliekų kodus, tuomet:
2.2.1. atliekų sąrašo įrašas, pažymėtas kaip pavojingas, turintis specifinį ar bendrą ryšį su pavojingomis medžiagomis, yra priskirtinas atliekoms, kuriose yra atitinkamų pavojingųjų medžiagų, dėl kurių atliekos turi vieną ar daugiau iš HP 1–HP 8 ir (arba) HP 10–HP 15 pavojingųjų savybių, išvardytų Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Pavojingoji savybė HP 9 (užkrečiamoji) vertinama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.2.2. pavojingoji savybė gali būti įvertinta remiantis medžiagų koncentracija atliekose, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede arba, jei 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), nenurodyta kitaip, atliekant bandymą pagal 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 440/2008, nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ar kitus tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus ir gaires, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 7 straipsnio nuostatas dėl bandymų su gyvūnais ir žmonėmis;
2.2.3. atliekos, kuriose yra polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzfuranų (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlor fenil)etano), chlordano, HCH (įskaitant lindaną), dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno, chlordekono, aldrino, pentachlorbenzeno, mirekso, toksafeno, heksabrombifenilo ir (arba) PCB didesnės koncentracijos nei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB IV priede nustatytoji ribinė koncentracija, priskiriamos pavojingosioms;
2.2.4. reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytos ribinės koncentracijos netaikomos grynųjų metalo lydiniams (neužterštiems pavojingosiomis medžiagomis). Tos lydinių atliekos, kurios laikomos pavojingosiomis atliekomis, į šį sąrašą įrašytos atskirai ir pažymėtos žvaigždute (*);
2.2.5. jei taikytina, nustatant atliekų pavojingąsias savybes galima atsižvelgti į šias Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo pastabas:
2.2.5.1. 1.1.3.1. su medžiagų identifikavimu, klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – B, D, F, J, L, M, P, Q, R ir U pastabos;
2.2.5.2. 1.1.3.2. su mišinių klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – 1, 2, 3 ir 5 pastabos;
2.2.6. vertinant atliekų pavojingumą pagal savybę HP14, atliekos pripažįstamos pavojingomis, kai po 48 valandų sąveikos pasiekiamas 50% Daphnia magna atsako lygis, esant 10% ar mažesnei atliekų koncentracijai mėginyje (pasiekiama 48h EC50 ≤ 10%), atliekant tyrimą pagal standartą LST EN ISO 6341 (Vandens kokybė. Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) judrumo slopinimo nustatymas. Ūminio toksiškumo tyrimas). Atliekų mėginiai paruošiami pagal standartą LST EN 14735 (Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių paruošimas ekotoksikologiniams tyrimams);
2.2.7. nepavykus identifikuoti atliekų sudėties ir neturint dokumentų, patvirtinančių, kad atliekos nepavojingos, atliekos laikomos pavojingomis;
2.3. visos kitos suderintame atliekų sąraše įrašytos atliekos laikomos nepavojingomis.
 
II SKYRIUS
ATLIEKŲ SĄRAŠAS
 
3. Sąraše skirtingų rūšių atliekos yra išsamiai apibūdintos atliekoms skirtu šešių arba aštuonių skaitmenų kodu ir tam tikrais dviejų skaitmenų ir keturių skaitmenų skyrių pavadinimais. Tai reiškia, kad norint nustatyti atliekų rūšį sąraše, turėtų būti laikomasi toliau nurodytos tvarkos:
3.1. nustatomas atliekų, nurodytų 01–12 arba 17–20 skyriuose, šaltinis ir nustatomas šešių arba aštuonių skaitmenų atliekos kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikriems gamybos padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas savo atliekas gali rasti 12 skyriuje (metalų formavimo ir paviršių apdorojimo atliekos), 11 skyriuje (neorganinės atliekos, turinčios metalų po metalų apdorojimo ir dengimo) ir 08 skyriuje (dangų naudojimo atliekos), priklausomai nuo skirtingų procesų etapų;
3.2. jeigu 01–12 arba 17–20 skyriuose neįmanoma rasti tinkamo kodo atliekoms identifikuoti, turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai;
3.3. jeigu netinka nė vienas šių atliekų kodų, atliekos turi būti identifikuojamos pagal 16 skyrių;
3.4. jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, sąrašo skirsnyje, atitinkančiame pirmajame etape nurodytą veiklą, turi būti naudojamas kodas 99 (kitaip neapibrėžtos atliekos).
4. Norint nustatyti atliekos kodą sąraše, pirmiausia nustatomas aštuonių skaitmenų atliekos kodas. Jeigu netinka nė vienas iš aštuonių skaitmenų atliekų kodo, tada naudojamas šešių skaitmenų atliekos kodas.
5. Atliekų sąraše kiekvienam atliekų kodui yra nustatytas kodo tipas (AN – Absoliučiai nepavojingas, AP – Absoliučiai pavojingas, VP – veidrodinis pavojingas, VN – Veidrodinis nepavojingas). Jei atliekų kodui yra priskirtas kodo tipas AN, atlieka laikoma nepavojinga ir pavojingumo vertinimo atlikti nereikia. Jei atliekų kodui yra priskirtas kodo tipas AP, atlieka laikoma pavojinga ir pavojingumo vertinimo atlikti nereikia. Jei atliekų kodui yra priskirtas kodo tipas VP arba VN, reikia vertinti atliekų pavojingumą. Atliekos pavojingumas vertinamas pagal I skyriaus 2.2 punkto nuostatas remiantis saugos duomenų lapu, atliekų susidarymo technologinio proceso aprašymu, atliekant atliekų sudėties analizę ar kita turima informacija.
 
III SKYRIUS
SĄRAŠO SKYRIAI
 
01
Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos
02
Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos
03
Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos
04
Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos
05
Naftos valymo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekos
06
Neorganinių cheminių procesų atliekos
07
Organinių cheminių procesų atliekos
08
Dangų (dažų, lakų ir stiklo emalės), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos
09
Fotografijos pramonės atliekos
10
Terminių procesų atliekos
11
Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos
12
Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos
13
Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)
14
Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)
15
Pakuočių atliekos; kitaip neapibrėžti absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai
16
Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos
17
Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)
18
Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)
19
Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių, iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už objekto vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirto vandens ruošimo atliekos
20
Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas
 
IV SKYRIUS
ATLIEKŲ SĄRAŠAS
 
01                    
MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS
KODO TIPAS
01 01
mineralų kasybos atliekos
01 01 01
mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų
AN
01 01 02
mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų
AN
01 03
mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos
01 03 04*
rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos
VP
01 03 05*
kitos liekanos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
01 03 06
liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05
VN
01 03 07*
kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų
VP
01 03 08
dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07
VN
01 03 09
aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 10
VN
01 03 10*
aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 07
VP
01 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
01 04
mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos
01 04 07*
mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
01 04 08
žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07
VN
01 04 09
smėlio ir molio atliekos
AN
01 04 10
dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07
VN
01 04 11
potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07
VN
01 04 12
mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11
VN
01 04 13
akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07
VN
01 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
01 05
gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos
01 05 04
gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos
AN
01 05 05*
gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos
VP
01 05 06*
gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
01 05 07
gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06
VN
01 05 08
gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06
VN
01 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
02
ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS
02 01
žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos
02 01 01
plovimo ir valymo dumblas
AN
02 01 02
gyvūnų audinių atliekos
AN
02 01 03
augalų audinių atliekos
AN
02 01 04
plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)
AN
02 01 06
gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi ne susidarymo vietoje
AN
02 01 07
miškininkystės atliekos
AN
02 01 08*
agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
02 01 09
agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08
VN
02 01 10
metalų atliekos
AN
02 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
02 02
mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos
02 02 01
plovimo ir valymo dumblas
AN
02 02 02
gyvūnų gyvulių audinių atliekos
AN
02 02 03
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
AN
02 02 04
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
AN
02 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
02 03
vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos;
02 03 01
plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas
AN
02 03 02
konservantų atliekos
AN
02 03 03
tirpiklių ekstrahavimo atliekos
AN
02 03 04
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
AN
02 03 05
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
AN
02 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
02 04
cukraus gamybos atliekos
02 04 01
purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius
AN
02 04 02
naudoti netinkamas kalcio karbonatas
AN
02 04 03
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
AN
02 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
02 05
pieno pramonės atliekos
02 05 01
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
AN
02 05 02
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
AN
02 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
02 06
kepimo ir konditerijos pramonės atliekos
02 06 01
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
AN
02 06 02
konservantų atliekos
AN
02 06 03
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
AN
02 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
02 07
alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos
02 07 01
žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos
AN
02 07 02
spirito distiliavimo atliekos
AN
02 07 03
cheminio apdorojimo atliekos
AN
02 07 04
medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
AN
02 07 05
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
AN
02 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
03
MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS
03 01
medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos
03 01 01
medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
AN
03 01 04*
pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
03 01 05
pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04
VN
03 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
03 02
medienos konservavimo atliekos
03 02 01*
nehalogenintieji organiniai medienos konservantai
AP
03 02 02*
organiniai chlorintieji medienos konservantai
AP
03 02 03*
organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų
AP
03 02 04*
neorganiniai medienos konservantai
AP
03 02 05*
kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
AP
03 02 99
kitaip neapibrėžti medienos konservantai
AN
03 03
medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos
03 03 01
medžio žievės ir medienos atliekos
AN
03 03 02
žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)
AN
03 03 05
spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas
AN
03 03 07
mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas
AN
03 03 08
perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos
AN
03 03 09
kalkių dumblo atliekos
AN
03 03 10
pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą
AN
03 03 11
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10
AN
03 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
04
ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS
04 01
odos ir kailių pramonės atliekos
04 01 01
kaišos (mėzdros) ir kalkinio atskyrimo atliekos
AN
04 01 02
atliekos po apdorojimo kalkėmis
AN
04 01 03*
riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra ne skystosios fazės tirpiklių
AP
04 01 04
rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo
AN
04 01 05
rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo
AN
04 01 06
dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo
AN
04 01 07
dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo
AN
04 01 08
raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo
AN
04 01 09
odos išdirbimo ir apdailos atliekos
AN
04 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
04 02
tekstilės pramonės atliekos
04 02 09
sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos
AN
04 02 10
organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)
AN
04 02 14*
apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių
VP
04 02 15
apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14
VN
04 02 16*
dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
04 02 17
dažikliai ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16
VN
04 02 19*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
04 02 20
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19
VN
04 02 21
neperdirbto tekstilės pluošto atliekos
AN
04 02 22
perdirbto tekstilės pluošto atliekos
AN
04 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
05
NAFTOS VALYMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIES PIROLITINIO TVARKYMO ATLIEKOS
05 01
naftos valymo atliekos
05 01 02*
druskos šalinimo dumblas
AP
05 01 03*
rezervuarų dugno dumblas
AP
05 01 04*
rūgštinis alkilinis dumblas
AP
05 01 05*
išsiliejusi nafta
AP
05 01 06*
įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas
AP
05 01 07*
rūgštieji gudronai
AP
05 01 08*
kiti gudronai
AP
05 01 09*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
05 01 10
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09
VN
05 01 11*
kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos
AP
05 01 12*
alyva, kurioje yra rūgščių
AP
05 01 13
garo katilams tiekiamo vandens dumblas
AN
05 01 14
aušinimo bokštų atliekos
AN
05 01 15*
panaudotas filtrų molis
AP
05 01 16
sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros
AN
05 01 17
bitumas
AN
05 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
05 06
akmens anglių pirolizinio apdorojimo atliekos
05 06 01*
rūgštieji gudronai
AP
05 06 03*
kiti gudronai
AP
05 06 04
aušinimo bokštų atliekos
AN
05 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
05 07
gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos
05 07 01*
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
AP
05 07 02
atliekos, kuriose yra sieros
AN
05 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
06
NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
06 01
rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos
06 01 01*
sieros rūgštis ir sulfito rūgštis
AP
06 01 02*
druskos rūgštis
AP
06 01 03*
vandenilio fluoridas
AP
06 01 04*
fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis
AP
06 01 05*
azoto rūgštis ir nitrito rūgštis
AP
06 01 06*
kitos rūgštys
AP
06 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
06 02
šarminių tirpalų GMTN atliekos
06 02 01*
kalcio hidroksidas
AP
06 02 03*
amonio hidroksidas
AP
06 02 04*
natrio ir kalio hidroksidas
AP
06 02 05*
kiti šarmai
AP
06 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
06 03
druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos
06 03 11*
kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų
VP
06 03 13*
kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų
VP
06 03 14
kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13
VN
06 03 15*
metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų
VP
06 03 16
metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15
VN
06 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
06 04
atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03
06 04 03*
atliekos, kuriose yra arseno
AP
06 04 04*
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
AP
06 04 05*
atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų
AP
06 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
06 05
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
06 05 02*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
06 05 03
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02
VN
06 06
sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos
06 06 02*
atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų
VP
06 06 03
atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02
VN
06 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
06 07
halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos
06 07 01*
elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto
AP
06 07 02*
chloro gamybos aktyvintosios anglys
AP
06 07 03*
bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio
AP
06 07 04*
tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis
AP
06 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
06 08
silicio ir silicio junginių GMTN atliekos
06 08 02*
atliekos, kuriose yra pavojingųjų chlorsilanų
VP
06 08 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
06 09
fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos
06 09 02
fosfitinis šlakas
AN
06 09 03*
reakcijų su kalciu atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios užterštos pavojingosiomis medžiagomis
VP
06 09 04
reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03
VN
06 09 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
06 10
azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos
06 10 02*
atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
06 10 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
06 11
neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos
06 11 01
titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos
AN
06 11 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
06 13
kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos
06 13 01*
neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai
AP
06 13 02*
panaudotos aktyvintosios anglys (išskyrus nurodytas 06 07 02)
AP
06 13 03
dujų suodžiai
AN
06 13 04*
asbesto apdorojimo atliekos
AP
06 13 05*
suodžiai
AP
06 13 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
07
ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
07 01
pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos
07 01 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 01 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 01 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 01 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 01 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 01 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 01 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 01 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
07 01 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11
VN
07 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
07 02
plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos
07 02 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 02 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 02 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 02 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 02 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 02 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 02 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 02 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
07 02 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11
VN
07 02 13
plastikų atliekos
AN
07 02 14*
priedų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, atliekos
VP
07 02 15
priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14
VN
07 02 16*
atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų
VP
07 02 17
atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16
VN
07 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
07 03
organinių dažiklių ir pigmentų GMTN atliekos (išskyrus nurodytas 06 11)
07 03 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 03 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 03 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 03 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 03 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 03 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 03 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 03 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
07 03 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11
VN
07 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
07 04
organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus nurodytus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus nurodytus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos
07 04 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 04 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 04 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 04 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 04 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 04 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 04 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 04 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
07 04 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11
VN
07 04 13*
kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
07 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
07 05
medikamentų GMTN atliekos
07 05 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 05 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 05 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 05 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 05 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 05 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 05 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 05 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
07 05 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11
VN
07 05 13*
kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
07 05 14
kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13
VN
07 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
07 06
riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
07 06 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 06 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 06 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 06 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 06 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 06 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 06 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 06 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
07 06 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11
VN
07 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
07 07
kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos
07 07 01*
vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 07 03*
organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 07 04*
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai
AP
07 07 07*
halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 07 08*
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
AP
07 07 09*
halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 07 10*
kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
AP
07 07 11*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
07 07 12
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11
VN
07 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
08
DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS
08 01
dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos
08 01 11*
dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
VP
08 01 12
dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11
VN
08 01 13*
dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
VP
08 01 14
dažų ar lakų dumblai, nenurodyti 08 01 13
VN
08 01 15*
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
VP
08 01 16
vandeniniai dumblai, kuriuose yra dažų ar lakų, nenurodyti 08 01 15
VN
08 01 17*
dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
VP
08 01 18
dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17
VN
08 01 19*
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
VP
08 01 20
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19
VN
08 01 21*
dažų ar lako nuėmiklių atliekos
AP
08 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
08 02
kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos
08 02 01
dangos miltelių atliekos
AN
08 02 02
vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų
AN
08 02 03
vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų
AN
08 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
08 03
spaustuvinių dažų GMTN atliekos
08 03 07
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų
AN
08 03 08
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų
AN
08 03 12*
dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
08 03 13
dažų atliekos, nenurodytos 08 03 12
VN
08 03 14*
dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
08 03 15
dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14
VN
08 03 16*
ėsdinimo tirpalų atliekos
AP
08 03 17*
spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
08 03 18
spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17
VN
08 03 19*
dispersinė alyva
AP
08 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
08 04
klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos
08 04 09*
klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
VP
08 04 10
klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09
VN
08 04 11*
klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
VP
08 04 12
klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11
VN
08 04 13*
vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
VP
08 04 14
vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13
VN
08 04 15*
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
VP
08 04 16
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15
VN
08 04 17*
kanifolijos alyva
AP
08 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
08 05
kitaip 08 neapibrėžtos atliekos
08 05 01*
izocianatų atliekos
AP
09
FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS
09 01
fotografijos pramonės atliekos
09 01 01*
vandeniniai ryškalų ir aktyviklių tirpalai
AP
09 01 02*
vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai
AP
09 01 03*
ryškalų tirpalai su tirpikliais
AP
09 01 04*
fiksažo tirpalai
AP
09 01 05*
balinimo tirpalai ir balinimo fiksažo tirpalai
AP
09 01 06*
fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro
AP
09 01 07
fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių
AN
09 01 08
fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių
AN
09 01 10
vienkartiniai fotoaparatai be baterijų
AN
09 01 11*
vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03
VP
09 01 12
vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11
VN
09 01 13*
vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06
AP
09 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
10
TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
10 01
elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)
10 01 01
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)
AN
10 01 02
lakieji akmens anglių pelenai
AN
10 01 03
lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai
AN
10 01 04*
lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės
AP
10 01 05
sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos
AN
10 01 07
sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos
AN
10 01 09*
sieros rūgštis
AP
10 01 13*
kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai
AP
10 01 14*
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 01 15
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14
VN
10 01 16*
bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 01 17
bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16
VN
10 01 18*
dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 01 19
dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18
VN
10 01 20*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 01 21
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20
VN
10 01 22*
garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų
VP
10 01 23
garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22
VN
10 01 24
smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių
AN
10 01 25
kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse
AN
10 01 26
aušinimo vandens valymo atliekos
AN
10 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 02
geležies ir plieno pramonės atliekos
10 02 01
šlako apdorojimo atliekos
AN
10 02 02
neapdorotas šlakas
AN
10 02 07*
dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 02 08
dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07
VN
10 02 10
antrinės nuodegos
AN
10 02 11*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
VP
10 02 12
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11
VN
10 02 13*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 02 14
dujų valymo dumblas ir filtro papločiai, nenurodyti 10 02 13
VN
10 02 15
kitas dumblas ir filtrų papločiai
VN
10 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 03
aliuminio terminės metalurgijos atliekos
10 03 02
anodų atliekos
AN
10 03 04*
pirminio lydymo šlakas
AP
10 03 05
aliuminio atliekos
AN
10 03 08*
antrinio lydymo druskų šlakas
AP
10 03 09*
antrinio lydymo juodosios nuodegos
AP
10 03 15*
degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius
VP
10 03 16
lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15
VN
10 03 17*
anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų
VP
10 03 18
anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos10 03 17
VN
10 03 19*
išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 03 20
išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19
VN
10 03 21*
kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 03 22
kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21
VN
10 03 23*
dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 03 24
dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23
VN
10 03 25*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 03 26
dujų valymo dumblai ir filtro papločiai, nenurodyti 10 03 25
VN
10 03 27*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
VP
10 03 28
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27
VN
10 03 29*
druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 03 30
druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29
VN
10 03 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 04
švino terminės metalurgijos atliekos
10 04 01*
pirminio ir antrinio lydymo šlakas
AP
10 04 02*
pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas
AP
10 04 03*
kalcio arsenatas
AP
10 04 04*
išmetamųjų dujų dulkės
AP
10 04 05*
kitos dalelės ir dulkės
AP
10 04 06*
dujų valymo kietosios atliekos
AP
10 04 07*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
AP
10 04 09*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
VP
10 04 10
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09
VN
10 04 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 05
cinko terminės metalurgijos atliekos
10 05 01
pirminio ir antrinio lydymo šlakas
AN
10 05 03*
išmetamųjų dujų dulkės
AP
10 05 04
kitos dalelės ir dulkės
AN
10 05 05*
dujų valymo kietosios atliekos
AP
10 05 06*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
AP
10 05 08*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
VP
10 05 09
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08
VN
10 05 10*
nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius
VP
10 05 11
nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10
VN
10 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 06
vario terminės metalurgijos atliekos
10 06 01
pirminio ir antrinio lydymo šlakas
AN
10 06 02
pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas
AN
10 06 03*
išmetamųjų dujų dulkės
AP
10 06 04
kitos dalelės ir dulkės
AN
10 06 06*
dujų valymo kietosios atliekos
AP
10 06 07*
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
AP
10 06 09*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
VP
10 06 10
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09
VN
10 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 07
sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos
10 07 01
pirminio ir antrinio lydymo šlakas
AN
10 07 02
pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas
AN
10 07 03
dujų valymo kietosios atliekos
AN
10 07 04
kitos dalelės ir dulkės
AN
10 07 05
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
AN
10 07 07*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
VP
10 07 08
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07
VN
10 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 08
kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos
10 08 04
dalelės ir dulkės
AN
10 08 08*
pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas
AP
10 08 09
kiti šlakai
AN
10 08 10*
nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius
VP
10 08 11
nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10
VN
10 08 12*
anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų
VP
10 08 13
anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12
VN
10 08 14
anodų atliekos
AN
10 08 15*
išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 08 16
išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15
VN
10 08 17*
išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 08 18
išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17
VN
10 08 19*
aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos
VP
10 08 20
aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19
VN
10 08 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 09
metalo liejinių gamybos atliekos
10 09 03
krosnių šlakas
AN
10 09 05*
gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 09 06
gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodytos 10 09 05
VN
10 09 07*
gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 09 08
gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07
VN
10 09 09*
išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 09 10
išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09
VN
10 09 11*
kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 09 12
kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11
VN
10 09 13*
rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 09 14
rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13
VN
10 09 15*
įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 09 16
įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 09 15
VN
10 09 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 10
spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos
10 10 03
krosnių šlakas
AN
10 10 05*
gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 10 06
gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05
VN
10 10 07*
gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 10 08
gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07
VN
10 10 09*
išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 10 10
išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09
VN
10 10 11*
kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 10 12
kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11
VN
10 10 13*
rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 10 14
rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13
VN
10 10 15*
įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 10 16
įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 10 15
VN
10 10 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 11
stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos
10 11 03
stiklo pluošto medžiagų atliekos
AN
10 11 05
dalelės ir dulkės
AN
10 11 09*
mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 11 10
mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09
VN
10 11 11*
smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš kineskopų)
VP
10 11 12
stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11
VN
10 11 13*
stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 11 14
stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13
VN
10 11 15*
išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 11 16
išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15
VN
10 11 17*
išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 11 18
išmetamųjų dujų valymo dumblai ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17
VN
10 11 19*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 11 20
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19
VN
10 11 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 12
keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos
10 12 01
mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos
AN
10 12 03
dalelės ir dulkės
AN
10 12 05
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
AN
10 12 06
nebenaudojami šablonai
AN
10 12 08
keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)
AN
10 12 09*
dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 12 10
dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09
VN
10 12 11*
glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų
VP
10 12 12
glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11
VN
10 12 13
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
AN
10 12 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 13
cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos
10 13 01
mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos
AN
10 13 04
kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos
AN
10 13 06
dalelės ir dulkės (išskyrus nurodytas 10 13 12 ir 10 13 13)
VN
10 13 07
dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai
AN
10 13 09*
asbestcemenčio gamybos atliekos, kuriose yra asbesto
VP
10 13 10
asbestcemenčio gamybos atliekos, nenurodytos 10 13 09
VN
10 13 11
sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10
VN
10 13 12*
dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
10 13 13
dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12
VN
10 13 14
cemento ir cemento šlako atliekos
AN
10 13 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
10 14
krematoriumų atliekos
10 14 01*
dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
AP
11
METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS
11 01
metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo (pvz., galvaninių procesų, dengimo cinku procesų, ėsdinimo procesų, išėsdinimo, fosfatavimo, šarminio riebalų šalinimo, anodavimo) atliekos
11 01 05*
ėsdinimo rūgštys
AP
11 01 06*
kitaip neapibrėžtos rūgštys
AP
11 01 07*
ėsdinimo šarmai
AP
11 01 08*
fosfitinis šlakas
AP
11 01 09*
dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
11 01 10
dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09
VN
11 01 11*
vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
11 01 12
vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11
VN
11 01 13*
riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
11 01 14
riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13
VN
11 01 15*
membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
AP
11 01 16*
sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos
AP
11 01 98*
kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
11 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
11 02
spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos
11 02 02*
cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)
AP
11 02 03
anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos
AN
11 02 05*
vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
11 02 06
vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05
VN
11 02 07*
kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
11 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
11 03
grūdinimo procesų dumblas ir dalelės
11 03 01*
atliekos, kuriose yra cianido
AP
11 03 02*
kitos atliekos
AP
11 05
karštojo galvanizavimo procesų atliekos
11 05 01
sunkusis cinkas
AN
11 05 02
cinko pelenai
AN
11 05 03*
dujų valymo kietosios atliekos
AP
11 05 04*
panaudotas fliusas
AP
11 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
12
METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS
12 01
metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos
12 01 01
juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
AN
12 01 02
juodųjų metalų dulkės ir dalelės
AN
12 01 03
spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
AN
12 01 04
spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės
AN
12 01 05
plastiko drožlės ir nuopjovos
AN
12 01 06*
mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
AP
12 01 07*
mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
AP
12 01 08*
mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų
AP
12 01 09*
mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų
AP
12 01 10*
sintetinės mašininės alyvos
AP
12 01 12*
panaudotas vaškas ir riebalai
AP
12 01 13
suvirinimo atliekos
AN
12 01 14*
mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
12 01 15
mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14
VN
12 01 16*
sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
12 01 17
sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16
VN
12 01 18*
metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos
AP
12 01 19*
lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva
AP
12 01 20*
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
12 01 21
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20
VN
12 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
12 03
riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus nurodytas 11 skyriuje)
12 03 01*
vandeniniai plovimo skysčiai
AP
12 03 02*
riebalų šalinimo garais atliekos
AP
13
NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)
13 01
hidraulinių sistemų alyvos atliekos
13 01 01*
hidraulinė alyva, kurioje yra PCB
AP
13 01 04*
chlorintosios emulsijos
AP
13 01 05*
nechlorintosios emulsijos
AP
13 01 09*
mineralinė chlorintoji hidraulinė alyva
AP
13 01 10*
mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva
AP
13 01 11*
sintetinė hidraulinė alyva
AP
13 01 12*
lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva
AP
13 01 13*
kita hidraulinė alyva
AP
13 02
variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos
13 02 04*
mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
AP
13 02 05*
mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
AP
13 02 06*
sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
AP
13 02 07*
lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
AP
13 02 08*
kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
AP
13 03
izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos
13 03 01*
izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB
AP
13 03 06*
mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01
AP
13 03 07*
mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
AP
13 03 08*
sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
AP
13 03 09*
lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
AP
13 03 10*
kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
AP
13 04
lijaliniai vandenys
13 04 01*
vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys
AP
13 04 02*
lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno
AP
13 04 03*
kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys
AP
13 05
naftos produktų / vandens separatorių turinys
13 05 01*
žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos
AP
13 05 02*
naftos produktų / vandens separatorių dumblas
AP
13 05 03*
kolektoriaus dumblas
AP
13 05 06*
naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai
AP
13 05 07*
naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo
AP
13 05 08*
žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai
AP
13 07
skystojo kuro atliekos
13 07 01*
mazutas ir dyzelinis kuras
AP
13 07 02*
benzinas
AP
13 07 03*
kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)
AP
13 08
kitaip neapibrėžtos naftos atliekos
13 08 01*
druskų šalinimo dumblas ar emulsijos
AP
13 08 02*
kitos emulsijos
AP
13 08 99*
kitaip neapibrėžtos atliekos
AP
14
ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)
14 06
organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos
14 06 01*
chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC
AP
14 06 02*
kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
AP
14 06 03*
kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
AP
14 06 04*
dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra halogenintųjų tirpiklių
AP
14 06 05*
dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra kitų tirpiklių
AP
15
PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI
15 01
pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)
15 01 01
popieriaus ir kartono pakuotės
VN
15 01 02
plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
VN
15 01 02 01
PET pakuotės
VN
15 01 02 02
kitos plastikinės pakuotės
VN
15 01 03
medinės pakuotės
VN
15 01 04
metalinės pakuotės
VN
15 01 04 01
aliumininės pakuotės
VN
15 01 04 02
kitos metalinės pakuotės
VN
15 01 05
kombinuotosios pakuotės
VN
15 01 05 01
kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)
VN
15 01 05 02
kita kombinuota pakuotė
VN
15 01 06
mišrios pakuotės
VN
15 01 07
stiklo pakuotės
VN
15 01 09
pakuotės iš tekstilės
VN
15 01 10*
pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
VP
15 01 11*
metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)
VP
15 02
absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai
15 02 02*
absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
VP
15 02 03
absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02
VN
16
KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS
16 01
eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atliekos (išskyrus nurodytas 13, 14, 16 06 ir 16 08)
16 01 03
naudoti nebetinkamos padangos
AN
16 01 04*
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
AP
16 01 04 01*
M1, N1 klasės, triratės motorinės ( išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
AP
16 01 04 02*
kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
AP
16 01 06
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių
AN
16 01 06 01
M1, N1 klasės, triratės motorinės ( išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
AN
16 01 06 02
kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
AN
16 01 07*
tepalų filtrai
AP
16 01 08*
sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio
VP
16 01 09*
sudedamosios dalys, kuriose yra PCB
VP
16 01 10*
sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)
AP
16 01 11*
stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto
VP
16 01 12
stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11
VN
16 01 13*
stabdžių skystis
AP
16 01 14*
aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
16 01 15
aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14
VN
16 01 16
suskystintų dujų balionai
AN
16 01 17
juodieji metalai
AN
16 01 18
spalvotieji metalai
AN
16 01 19
plastikas
AN
16 01 20
stiklas
AN
16 01 21*
pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
AP
16 01 21 01*
degalų filtrai
AP
16 01 21 02*
vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai
AP
16 01 21 03*
autotransporto priemonių amortizatoriai
AP
16 01 21 04*
kitos pavojingos sudedamosios dalys
AP
16 01 22
kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys
VN
16 01 22 01
vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai
VN
16 01 22 02
kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys
VN
16 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
16 02
elektros ir elektroninės įrangos atliekos
16 02 09*
transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB
VP
16 02 10*
nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09
VP
16 02 11*
nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)
VP
16 02 12*
nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto
VP
16 02 13*
nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[1] nenurodytų 16 02 09–16 02 12
VP
16 02 13 01*
temperatūros keitimo įranga
VP
16 02 13 02*
ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2
VP
16 02 13 03*
lempos
VP
16 02 13 04*
stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
VP
16 02 13 05*
smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
VP
16 02 13 06*
smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
VP
16 02 14
nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13
VN
16 02 14 01
temperatūros keitimo įranga
VN
16 02 14 02
ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2
VN
16 02 14 03
lempos
VN
16 02 14 04
stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
VN
16 02 14 05
smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
VN
16 02 14 06
smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
VN
16 02 15*
pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
VP
16 02 16
sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15
VN
16 03
netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai
16 03 03*
neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
16 03 04
neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03
VN
16 03 05*
organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
16 03 06
organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05
VN
16 03 07*
metalinis gyvsidabris
AP
16 04
sprogmenų atliekos
16 04 01*
šaudmenų atliekos
AP
16 04 02*
pirotechnikos atliekos
AP
16 04 03*
kitų sprogmenų atliekos
AP
16 05
slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos
16 05 04*
dujos slėginiuose konteineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
16 05 05
dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04
VN
16 05 06*
laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius
VP
16 05 07*
nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
VP
16 05 08*
nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
VP
16 05 09
nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08
VN
16 06
baterijos ir akumuliatoriai
16 06 01*
švino akumuliatoriai
AP
16 06 01 01*
nešiojamieji švino akumuliatoriai
AP
16 06 01 02*
automobiliams skirti švino akumuliatoriai
AP
16 06 01 03*
pramoniniai švino akumuliatoriai
AP
16 06 02*
nikelio-kadmio akumuliatoriai
AP
16 06 02 01*
nešiojamieji nikelio-kadmio akumuliatoriai
AP
16 06 02 02*
automobiliams skirti nikelio-kadmio akumuliatoriai
AP
16 06 02 03*
pramoniniai nikelio-kadmio akumuliatoriai
AP
16 06 03*
baterijos, kuriose yra gyvsidabrio
AP
16 06 03 01*
nešiojamosios baterijos, kuriose yra gyvsidabrio
AP
16 06 03 02*
automobiliams skirtos baterijos, kuriose yra gyvsidabrio
AP
16 06 03 03*
pramoninės baterijos, kuriose yra gyvsidabrio
AP
16 06 04
šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03)
AN
16 06 04 01
nešiojamosios šarminės baterijos
AN
16 06 04 02
automobiliams skirtos šarminės baterijos
AN
16 06 04 03
pramoninės šarminės baterijos
AN
16 06 05
kitos baterijos ir akumuliatoriai
AN
16 06 05 01
kitos nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai
AN
16 06 05 03
kitos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai
AN
16 06 05 02
kitos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai
AN
16 06 06*
atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas
AP
16 07
transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus nurodytas 05 ir 13 skyriuose)
16 07 08*
atliekos, kuriose yra tepalų
AP
16 07 09*
atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų
AP
16 07 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
16 08
panaudoti katalizatoriai
16 08 01
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)
VN
16 08 02*
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingųjų pereinamųjų metalų arba pavojingųjų pereinamųjų metalų junginių
VP
16 08 03
kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių
VN
16 08 04
panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus nurodytus 16 08 07)
VN
16 08 05*
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties
AP
16 08 06*
skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai
AP
16 08 07*
panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
VP
16 09
oksiduojančios medžiagos
16 09 01*
permanganatai, pvz., kalio permanganatas
AP
16 09 02*
chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas
AP
16 09 03*
peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas
AP
16 09 04*
kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos
AP
16 10
vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų
16 10 01*
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
16 10 02
vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01
VN
16 10 03*
vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
16 10 04
vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03
VN
16 11
iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos
16 11 01*
metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
16 11 02
metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01
VN
16 11 03*
kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
16 11 04
kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03
VN
16 11 05*
ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
16 11 06
ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05
VN
17
STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)
17 01
betonas, plytos, čerpės ir keramika
17 01 01
betonas
VN
17 01 02
plytos
VN
17 01 03
čerpės ir keramika
VN
17 01 06*
betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
17 01 07
betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
VN
17 02
medis, stiklas ir plastikas
17 02 01
medis
VN
17 02 02
stiklas
VN
17 02 03
plastikas
VN
17 02 04*
stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti
VP
17 03
bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai
17 03 01*
bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos
VP
17 03 02
bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01
VN
17 03 03*
akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai
AP
17 04
metalai (įskaitant jų lydinius)
17 04 01
varis, bronza, žalvaris
VN
17 04 02
aliuminis
VN
17 04 03
švinas
VN
17 04 04
cinkas
VN
17 04 05
geležis ir plienas
VN
17 04 06
alavas
VN
17 04 07
metalų mišiniai
VN
17 04 09*
metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis
VP
17 04 10*
kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų
VP
17 04 11
kabeliai, nenurodyti 17 04 10
VN
17 05
žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas
17 05 03*
gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
17 05 04
gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03
VN
17 05 05*
išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
17 05 06
išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05
VN
17 05 07*
kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų
VP
17 05 08
kelių skalda, nenurodyta 17 05 07
VN
17 06
izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto
17 06 01*
izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
VP
17 06 03*
kitos izoliacinės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
VP
17 06 04
izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
VN
17 06 05*
statybinės medžiagos, turinčios asbesto
AP
17 08
gipso izoliacinės statybinės medžiagos
17 08 01*
gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis
VP
17 08 02
gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
VN
17 09
kitos statybinės ir griovimo atliekos
17 09 01*
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
VP
17 09 02*
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., hermetikų, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kurioje yra PCB, hermetiškų glazūravimo gaminių, kuriuose yra PCB, kondensatorių, kuriuose yra PCB)
VP
17 09 03*
kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
17 09 04
mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
VN
18
ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)
18 01
gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos
18 01 01
aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03)
VN
18 01 02
kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus nurodytus 18 01 03)
VN
18 01 03*
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos
VP
18 01 04
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)
VN
18 01 06*
cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
VP
18 01 07
cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06
VN
18 01 08*
citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
VP
18 01 09
vaistai, nenurodyti 18 01 08
VN
18 01 10*
dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos
AP
18 02
ligų mokslinių tyrimų, diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos, naudojant gyvūnus
18 02 01
aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02)
VN
18 02 02*
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos
VP
18 02 03
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos
VN
18 02 05*
cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos
VP
18 02 06
cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05
VN
18 02 07*
citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
VP
18 02 08
vaistai, nenurodyti 18 02 07
VN
19
ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS
19 01
atliekų deginimo arba pirolizės atliekos
19 01 02
iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies
AN
19 01 05*
dujų valymo filtrų papločiai
AP
19 01 06*
dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos
AP
19 01 07*
dujų valymo kietosios atliekos
AP
19 01 10*
išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintosios anglys
AP
19 01 11*
dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 01 12
dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11
VN
19 01 13*
lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 01 14
lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13
VN
19 01 15*
garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 01 16
garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15
VN
19 01 17*
pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 01 18
pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17
VN
19 01 19
smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių
AN
19 01 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
19 02
specialaus fizinio / cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos
19 02 03
iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų
AN
19 02 04*
iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų
AP
19 02 05*
fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 02 06
fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05
VN
19 02 07*
atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai
AP
19 02 08*
skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 02 09*
kietos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 02 10
degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09
VN
19 02 11*
kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
AP
19 02 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
19 03
stabilizuotos/sukietintos atliekos
19 03 04*
iš dalies stabilizuotos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, nenurodytos 19 03 08
VP
19 03 05
stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04
VN
19 03 06*
sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios
VP
19 03 07
sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06
VN
19 03 08*
iš dalies stabilizuotas gyvsidabris
AP
19 04
sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos
19 04 01
sustiklintos atliekos
AN
19 04 02*
lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos
AP
19 04 03*
nestiklinta kietoji fazė
AP
19 04 04
vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos
AN
19 05
aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos
19 05 01
nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos
AN
19 05 02
nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos
AN
19 05 03
reikalavimų neatitinkantis kompostas
AN
19 05 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
19 06
anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos
19 06 03
komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis
AN
19 06 04
anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas
AN
19 06 05
gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis
AN
19 06 06
gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas
AN
19 06 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
19 07
sąvartynų filtratas
19 07 02*
sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 07 03
sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02
VN
19 08
kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos
19 08 01
grotų atliekos
AN
19 08 02
smėliagaudžių atliekos
AN
19 08 05
miesto buitinių nuotekų valymo dumblas
AN
19 08 06*
sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos
AP
19 08 07*
jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas
AP
19 08 08*
membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų
VP
19 08 09
atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų
VN
19 08 10*
atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09
VP
19 08 11*
biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 08 12
biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11
VN
19 08 13*
kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 08 14
kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13
VN
19 08 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
VN
19 09
žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos
19 09 01
pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos
AN
19 09 02
vandens skaidrinimo dumblas
AN
19 09 03
dekarbonizavimo dumblas
AN
19 09 04
panaudotos aktyvintosios anglys
AN
19 09 05
prisotintos arba panaudotos jonitinės dervos
AN
19 09 06
jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas
AN
19 09 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
19 10
atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos
19 10 01
geležies ir plieno atliekos
AN
19 10 02
geležies neturinčios atliekos
AN
19 10 03*
dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 10 04
dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03
VN
19 10 05*
kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 10 06
kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05
VN
19 11
alyvų regeneravimo atliekos
19 11 01*
panaudotas filtrų molis
AP
19 11 02*
rūgštieji gudronai
AP
19 11 03*
vandeninės skystosios atliekos
AP
19 11 04*
kuro valymo šarmais atliekos
AP
19 11 05*
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 11 06
nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05
VN
19 11 07*
išmetamųjų dujų valymo atliekos
AP
19 11 99
kitaip neapibrėžtos atliekos
AN
19 12
kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos
19 12 01
popierius ir kartonas
AN
19 12 01 01
popierius ir kartonas po vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
AN
19 12 01 02
kitas popierius ir kartonas
AN
19 12 02
juodieji metalai
AN
19 12 02 01
juodieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
AN
19 12 02 02
juodieji metalai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais)
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės smulkinimo
AN
19 12 02 03
juodieji metalai po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
AN
19 12 02 04
juodieji metalai po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
AN
19 12 02 05
juodieji metalai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
AN
19 12 02 06
juodieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
AN
19 12 02 07
kiti juodieji metalai ir jų lydiniai
AN
19 12 03
spalvotieji metalai
AN
19 12 03 01
spalvotieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
AN
19 12 03 02
spalvotieji metalai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės smulkinimo
AN
19 12 03 03
spalvotieji metalai po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
AN
19 12 03 04
spalvotieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
AN
19 12 03 05
kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai
AN
19 12 04
plastikai ir guma
AN
19 12 04 01
plastikai ir guma po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
AN
19 12 04 02
plastikai ir guma po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
AN
19 12 04 03
plastikai ir guma po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
AN
19 12 04 04
plastikai ir guma po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
AN
19 12 04 05
plastikai ir guma po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
AN
19 12 04 06
plastikai ir guma po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
AN
19 12 04 07
kiti plastikai ir guma
AN
19 12 05
stiklas
AN
19 12 05 01
stiklas po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
AN
19 12 05 02
stiklas po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais)
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
AN
19 12 05 03
kitas stiklas
AN
19 12 06*
mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 12 06 01*
mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
VP
19 12 06 02*
mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais)
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
VP
19 12 06 03*
kita mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 12 07
mediena, nenurodyta 19 12 06
VN
19 12 07 01
mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
VN
19 12 07 02
mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais)
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
VN
19 12 07 03
kita mediena
VN
19 12 08
tekstilės gaminiai
AN
19 12 08 01
tekstinės gaminiai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
AN
19 12 08 02
tekstilės gaminiai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
AN
19 12 08 03
tekstinės gaminiai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
AN
19 12 08 04
kiti tekstilės gaminiai
AN
19 12 09
mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)
AN
19 12 09 01
mineralinės medžiagos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
AN
19 12 09 02
kitos mineralinės medžiagos
AN
19 12 10
degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)
AN
19 12 11*
kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 12 11 01*
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
VP
19 12 11 02*
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
VP
19 12 11 03*
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
VP
19 12 11 04*
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
VP
19 12 11 05*
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
VP
19 12 11 06*
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
VP
19 12 11 07*
kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos
VP
19 12 12
kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
VN
19 12 12 01
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo
VN
19 12 12 02
smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF) po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
VN
19 12 12 03
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo
VN
19 12 12 04
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo
VN
19 12 12 05
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo
VN
19 12 12 06
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo
VN
19 12 12 07
kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo
VN
19 12 12 08
kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos
VN
19 13
grunto ir požeminio vandens valymo atliekos
19 13 01*
grunto valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 13 02
grunto valymo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01
VN
19 13 03*
grunto valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
VP
19 13 04